Gmina Lubenia - Edukacja ekologiczna
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna
EDUKACJA EKOLOGICZNA
W gminie Lubenia obowiązuje workowy system odbierania odpadów komunalnych. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców świadczy Konsorcjum Firm:
Lider Konsorcjum: „Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Błażowej, ul. 3 Maja 35, 36-030 Błażowa;
Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Zagroda Sp. z o.o., ul. 1 Maja 38 B, 38-100 Strzyżów.
Miejscem zagospodarowania posegregowanych odpadów komunalnych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej (Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki). Natomiast odpady zmieszane przekazywane są do P.H.P.U. Zagroda Sp. z o.o, a odpady ulegające biodegradacji do Firmy „Empol” w Radymnie.
Mieszkańcy gminy Lubenia w zamian za uiszczaną na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają możliwość oddania wszystkich odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w workach o następujących kolorach z przeznaczeniem na:
a) biały – szkło białe i kolorowe;
b) niebieski – papier i tektura;
c) żółty – tworzywa sztuczne; wrzucamy: puste, zgniecione butelki plastikowe oraz puste opakowania po produktach: kartony po napojach, torebki, reklamówki, folie, zabawki plastikowe i inne artykuły;
d) szary – drobne metale;
e) czerwony – popiół z palenisk domowych;
f) brązowy – odpady biodegradowalne (odpadki z jedzenia, obierki itp.);
g) czarny – pozostałe po segregacji (takie odpady, które nie nadają się do żadnego z powyższych rodzajów worków ­– dotyczy mieszkańców, którzy płacą niższą opłatę za segregowane odpady, oraz każdego rodzaju odpady – dotyczy mieszkańców, którzy płacą wyższą opłatę.
Worki na odpady komunalne wraz z kodami kreskowymi są dostarczane mieszkańcom dwa razy do roku (grudzień/styczeń oraz czerwiec). Liczba dostarczanych worków wynika z liczby oddanych worków z odpadami za poprzedni półroczny okres (zgodnie z rejestrem powstałym na podstawie kodów kreskowych naklejanych na oddawanych do odbioru workach z odpadami).
W przypadku uzasadnionej konieczności dobrania worków, należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Lubeni – pokój nr 16, ewentualnie można oddać odpady w worku innego koloru, opisując co się w nim znajduje i nakleić kod kreskowy przysługujący danej nieruchomości.
Ważne!
Prosimy o racjonalne gospodarowanie workami, ponieważ nadmierne ich zużycie może w przyszłości skutkować podwyższeniem opłaty śmieciowej, gdyż koszty worków stanowią nieodłączną część wydatków w obowiązującym procesie zagospodarowania odpadów komunalnych.
Powstające w gospodarstwach domowych odpady biodegradowalne i zielone powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
W ramach uiszczanej na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są również:
- odpady wielkogabarytowe (łóżka, meble, krzesła itp.) dwa razy w roku, tj. 9 maja i 10 października;
- elektrośmieci (zużyte urządzenia zasilane prądem) – raz w roku, tj.: 1 sierpnia.
Ponadto, odpady komunalne zbierane selektywnie, wg frakcji wymienionych wyżej odbierane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, po ich dostarczeniu we własnym zakresie do firmy obsługującej gminę Lubenia, tj. Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Błażowej, ul. Myśliwska.(w razie potrzeby – to znaczy w innych terminach, poza harmonogramem odbioru ustalonym dla gminy Lubenia)
Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania, raz na kwartał,
w następujących terminach:
I rata – do 31 stycznia,
II rata – do 30 kwietnia,
III rata – do 31lipca,
IV rata – do 31 października.
Opłaty można dokonywać w banku, na poczcie lub przez internet, przy czym ważny jest indywidualny numer rachunku nadany każdej nieruchomości (wskazany w informacji o płatności dostarczanej na początku roku wraz z kodami kreskowymi i harmonogramem odbioru odpadów).
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, należna na rzecz gminy opłata podlega egzekucji na zasadach określonych w Ordynacji Podatkowej. Wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców przeznaczane są w całości na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Dodatkowa informacja na temat osiągniętych w 2015 r. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów
Gmina Lubenia osiągnęła wymagane przepisami prawa następujące poziomy, które wyniosły:
·        osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 11,54%,
·        osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 37,68%,
·        osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100%.
Jak długo rozkładają się śmieci -pobierz
 
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET