Gmina Lubenia - Obsługa interesantów
logo
Data: 2021-10-21
Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny
strona główna     Obsługa interesantów
USC
Zameldowanie/wymeldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące oraz zgłaszanie wyjazdu poza granice RP, a także powrotu z wyjazdu poza granice RP

Aby uzyskać zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy złożyć, następujące dokumenty:
  • właściciel i osoby meldujące się zgłaszają się z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, budynku (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, budynku może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. UWAGA: dla nowo wybudowanych budynków – do wglądu zawiadomienie o nadaniu numeru,
  • wypełniony formularz meldunkowy,
  • dowód osobisty albo paszport (w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia),
  • przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego. UWAGA: obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu.
UWAGA: W celu zameldowania się na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
Od 1 marca 2015 r. istnieje możliwość wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę droga elektroniczną. Uwaga!!! Możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną dotyczy osób mających potwierdzony profil zaufany na platformie e-PUAP.
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 W przypadku zgłoszenia zameldowania/wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo do formularza meldunkowego należy dołączyć:
1. Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania/wymeldowania.
2. Dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Opłaty:
Czynności zgłoszenia zameldowania/wymeldowanie nie podlegają opłacie skarbowej.
Organ wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, a na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.  Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Lubeni – pokój nr 19.
Termin i sposób załatwienia: 
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z. 2011 r., Nr 220, poz. 1306).
Pliki do pobrania:
Zgłoszenie pobytu stałego - pobierz
Zgłoszenie pobytu czasowego - pobierz
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej - pobierz
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej - pobierz
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - pobierz
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pobierz
DOWODY OSOBISTE

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy na terenie kraju.
Wniosek można złożyć również w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
2. Kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa i odbiera  się osobiście.
Wyjątek stanowią: a) małoletni, którzy nie ukończyli 18 roku życia - wniosek składa jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun prawny  (przy składaniu wniosku nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło 5 lat),
b) osoba ubezwłasnowolniona całkowicie niepozostająca pod władzą rodzicielską - wniosek składa opiekun prawny,
c) osoba ubezwłasnowolniona częściowo - wniosek składa kurator.
Opłaty:
Brak opłat.
Termin załatwienia sprawy:
Po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku dowodowego. Gotowość dowodu osobistego do obioru można sprawdzić także w internecie, pod adresem: obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:
 
- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z dnia 10 września 2010 r.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 16 lutego 2015 r., poz.212) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
 
 Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
 
            Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 
            Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

            Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące i wydawane jest nieodpłatnie.
Pliki do pobrania:
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego -pobierz
 
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego -pobierz
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET