Gmina Lubenia - Informacja dla przedsiębiorców
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     Informacja dla przedsiębiorców
Informacja dla przedsiębiorców
Informacja
w sprawie odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubenia
Dotyczy:
 właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomościami niezamieszkałymi, na których powstają odpady komunalne.
Zgodnie z ustawą „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” Dz. U z 2012, poz.391 z późn. zmianami oraz na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubenia (Uchwała Nr XXXV/148/2012 Rady Gminy Lubenia z dnia 28 grudnia 2012 § 6 i § 7)
Urząd Gminy Lubenia  zawiadamia o obowiązku przedstawienia w tutejszym Urzędzie w terminie siedmiu dni od daty wezwania, umowy na  odbiór i wywóz odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na których powstają odpady komunalne  - osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowanym przez Gminę Lubenia zostaną objęci mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych,  natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych:
-  placówek handlowych
-  placówek usługowych
-  zakładów produkcyjnych
-  placówek oświatowych,
-  lokali gastronomicznych
-  hoteli
-  placówek służby zdrowia
-  lokali użyteczności publicznej
-  innych
-  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wytwarzające odpady komunalne na których powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na wywóz odpadów powstających na wyżej wymienionej nieruchomościach z przedsiębiorcą posiadającym uprawnienia na wywóz odpadów z terenu Gminy Lubenia.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne będą się rozliczać z operatorem na podstawie podpisanych z nim indywidualnych umów.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stosując do tego przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
W celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy samorząd gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.            
 
Zgodnie z § 12. uchwały Rady Gminy Lubenia nr XXXV/148/2012 z dnia 28.12.2012 r.:
 
 
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników (urządzeń) do gromadzenia odpadów komunalnych,
o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów i ilości mieszkańców z nich korzystających.
2. Określa się minimalną, wymaganą pojemność pojemnika przeznaczonego na zbieranie
i gromadzenie odpadów komunalnych przypadającą na jedną nieruchomość zamieszkałą
w zabudowie jednorodzinnej, wynoszącą 120 litrów/m-c ;
1) w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje jedna osoba dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności 60 litrów;
2) w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż 5 osób – nieruchomość powinna być wyposażona w pojemnik o pojemności dostosowanej do ilości mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów;
3) pojemniki do zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej, w przypadku wspólnego zbierania odpadów, powinny posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów na każdą frakcję odpadów.
3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 2 litry na każdego pracownika lub ucznia, jednak, co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów;
2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 10 litrów na każde
10
m2  powierzchni użytkowej lokalu jednak, co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów;
3) dla lokali handlowych innych niż spożywcze - 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu jednak, co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;
4) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne jednak, co najmniej
1 pojemnik   o pojemności 120 litrów;
5) dla punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 120 litrów na punkt;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 120 litrowy na każdych 10 pracowników;
7) dla cmentarzy – minimum jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów;
8) tereny użyteczności publicznej – pojemnik o pojemności, co najmniej 120 litrów;
9) dla domków letniskowych – co najmniej 120 litrów/1 domek;
10) działalność rekreacyjna – pojemnik o pojemności co najmniej 1100 litrów;
11) przystanki komunikacyjne – pojemnik o pojemności co najmniej 30 litrów.
 
Regulamin utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Lubenia - pobierz
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET