Gmina Lubenia - Obowiązek wypełnienia deklaracji
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     Obowiązek wypełnienia deklaracji
Obowiązek wypełnienia deklaracji

WAŻNE ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubenia!

Wójt Gminy Lubenia informuje o utworzeniu Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ dotyczącego odpadów komunalnych do którego należą gminy: Błażowa, Lubenia, Hyżne, Dynów Miasto i Dynów Gmina. Na terenie Związku obowiązywać będą jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

1. NOWE DEKLARACJE

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy złożyć do10 grudnia 2021 r.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Lubenia w PUNKCIE INFORMACYJNYM mieszczącym się na parterze UG Lubenia w godzinach pracy Urzędu lub od 01 stycznia 2022 r. w siedzibie Biura Celowego Związku Gmin "Eko - Logiczni" Ul. Armii Krajowej 42A, 36-030 Błażowa w godzinach pracy biura to jest:

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00

środa w godzinach 7:00 do 16:00 
piątek w godzinach od 7:00 do 14:00.

Wzór deklaracji oraz wzór prawidłowego wypełnienia druków znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy Lubenia oraz na stronie Związku pod adresem www.czgekologiczni.pl.

 

2. STAWKI OPŁAT I TERMIN PŁATNOŚCI

Od 1 stycznia 2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 23,00  zł miesięcznie od mieszkańca, przy czym:

·         W przypadku kompostowania wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w przydomowym kompostowniku, właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej przysługuje zwolnienie
z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
.………………………………………………………...
W przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych naliczana będzie opłata podwyższona, stanowiąca dwukrotność podstawowej stawki opłaty, t.j. 46,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

·         Każdy właściciel nieruchomości, otrzyma nowy indywidualny rachunek bankowy dotyczący każdej nieruchomości, na który należy wnosić bez wezwania opłatę  w następujących terminach:

            - do 31 stycznia ( za I kwartał - za styczeń, luty i marzec)

            - do 30 kwietnia (za II kwartał - za kwiecień, maj i czerwiec)

             do 31 lipca (za III kwartał - za lipiec, sierpień i wrzesień)

            - do 31 października (za IV kwartał -za październik, listopad i grudzień).

 
3. OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW

Punkt Obsługi Mieszkańców mieści się w poszczególnych gminach w następujące dni tygodnia:

Lubenia : Urząd Gminy Lubenia  - wyłącznie w poniedziałki  w godz. od 7,30 do godz. 17,00

Hyżne: Urząd Gminy Hyżne – wyłącznie w poniedziałki w godz. od 7,30 do godz. 17,00

Dynów Miasto: Urząd Miasta Dynów – wyłącznie w piątki w godz. od 7,00 do 15,00

Dynów Gmina: Urząd Gminy Dynów – wyłącznie w czwartki w godz. od  7,00 do 15,00

 

Punkt Obsługi Mieszkańców od 1 stycznia 2022 roku będzie mieścił się w siedzibie biura CZG „Eko – Logiczni”
w Błażowej Ul. Armii Krajowej 42A, 36-030 Błażowa.

 

4. HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH dla poszczególnych gmin udostępnione będą na stronach gmin członkowskich oraz na stronie CZG „Eko – Logiczni”, ponadto zostaną dostarczone mieszkańcom wraz z informacją o opłacie, kodami kreskowymi oraz zasadami segregacji. Zasady segregacji pozostają bez zmian. Zmienia się kolor worka na popiół z czerwonego na szary.

 

5. KODY KRESKOWE

Po złożeniu deklaracji każdy właściciel nieruchomości otrzyma nowy pakiet kodów kreskowych. W przypadku wykorzystania wszystkich kodów należy zapotrzebowanie na dodatkowe kody zgłosić telefonicznie lub wysłać emaila z podaniem danych nieruchomości
i ilości potrzebnych kodów. Zapotrzebowanie to można zgłosić w biurze CZG „Eko – Logiczni” lub
w swojej gminie minimum z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 

6. WORKI NA ODPADY KOMUNALNE

Worki na odpady komunalne właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie. Worki na odpady komunalne na terenie gminy Lubenia dostępne będą
w następujących punktach: 

 

1) Sklep przy Piekarni w Lubeni - Lubenia Nr 7;

2) Delikatesy „Centrum” - Lubenia 416;

3) SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY "LIDER" - RENATA DOMOŃ, Lubenia 118A;

4) Sklep „Groszek” - Siedliska 87;

5) FHU "MOTOKOTEK" KRZYSZTOF KOCUR - Straszydle 57;

6) Firma "TARA" JÓZEF SOLECKI - Straszydle 385;

7) SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY MAMBA KRYSTYNA KIEŁBASA-Straszydle 221;

8) SKLEP WIELOBRANŻOWY HALINA SZAREK - Siedliska 85.

9) BUD-ROL Spółka Jawna, Lubenia 123 (Sklep przy przystanku PKS, obok Apteki)

 

Ponadto worki będzie można zakupić w wyznaczonych punktach (sklepach) na terenie pozostałych gmin należących do Celowego Związku Gmin "Eko - Logiczni" – informacji
o w/w miejscach można uzyskać w poszczególnych gminach.

 

7. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą uiszczać
w następujący sposób:

- przelewem na indywidualny rachunek bankowy, w terminach i kwotach zgodnie z otrzymaną informacją. W tytule opłaty mieszkaniec zobowiązany jest podać następujące dane:

1. Imię i Nazwisko Zobowiązanego wraz z adresem posesji;

2. Kwotę i ratę, której wpłata dotyczy.

 

8.  OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Właściciele wszystkich nieruchomości (także firm, instytucji) są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Z nieruchomości jednorodzinnych, na których kompostuje się bioodpady według złożonych deklaracji bioodpady nie będą odbierane.

 

9. OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Biuro Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ informuje o obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostępny jest na stronie internetowej Związku.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalne. Dotyczy to: sklepów, lokali gastronomicznych, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Niedopuszczalnym jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego

z odpadami komunalnymi pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości zobowiązani są:

           uiszczać do związku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

           zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

 


Dokumenty do pobrania:

 

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


OŚWIADCZENIE dotyczące rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych, a liczbą osób zamieszkujących nieruchomość wskazaną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Wzór poprawnie wypełnionej DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET