Gmina Lubenia - Analiza stanu gospodrki komunalnej
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     Analiza stanu gospodrki komunalnej
2019 rok

GMINA LUBENIA

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ZA 2019 ROK

 

 


 

 

1. Podstawa opracowania

      Zgodnie z art. 3. Ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości    i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze. zm.) jednym
z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Analizę sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nie-ruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4) liczbę mieszkańców; 5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12; 6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  


2. Ogólna charakterystyka  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubenia 

          Gmina Lubenia realizując swój obowiązek  ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych, objęła wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina nadzoruje gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzoną podmiotom świadczącym usługi odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Gmina Lubenia  na podstawie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Błażowa i gminą Lubenia zapewniła obsługę mieszkańców w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

           W 2020 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubenia realizowała Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp.z o.o., 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35. Firma ta została wyłoniona w trakcie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Gmina Lubenia nie przejęła obowiązku odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych  (zgodnie z art. 6c. pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Odpady komunalne 
z nieruchomości niezamieszkałych do których należą m.in. sklepy, zakłady usługowe, placówki oświatowe, obiekty użyteczności publicznej i innych odbierane są na podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami gospodarczymi a przedsiębiorcami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Lubenia.

Na terenie gminy Lubenia obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku (Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku oraz  Uchwała Nr XXI/110/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.) Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się  w oparciu o system workowy. W  ramach tego systemu mieszkańcy zobowiązani są do zbierania i oddawania odpadów komunalnych w workach o następującej kolorystyce z przeznaczeniem na:
1) żółty - przeznaczony na metal i tworzywa sztuczne;
2) zielony – przeznaczony na szkło (białe i kolorowe);
3) niebieski – przeznaczony na papier;
4) brązowy – przeznaczony na odpady bio;
5) czerwony – przeznaczony na popiół
6) czarny – przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.

            Gmina Lubenia w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty  za odbiór
i gospodarowanie odpadami komunalnymi wyposażyła mieszkańców w worki na odpady wraz z kodami kreskowymi dotyczącymi poszczególnych nieruchomości. Dystrybucję worków i kodów dla mieszkańców gmina Lubenia prowadzi we własnym zakresie.
Odbiór odpadów posegregowanych i zmieszanych z wyznaczonych tras przejazdu odbywał się co dwa tygodnie a ponadto dwa razy w roku z tych samych tras odbierane były odpady wielkogabarytowe , i jeden raz w roku ochemikalia, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.    Mieszkańcy gminy Lubenia mają możliwość oddania baterii i akumulatorków - do pojemników wystawionych w następujących miejscach:
1.
Gmina Lubenia – Lubenia 131
2.   Szkoła Podstawowa w Lubeni – Lubenia 100
3.   Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Straszydlu – Straszydle 155.
Mieszkańcy gminy Lubenia mają również możliwość pozbycia się niepotrzebnych lub przeterminowanych leków. Mogą je zdeponować do pojemników ustawionych
w wyznaczonych miejscach (Ośrodek Zdrowia w Siedliskach, Apteka w Lubeni).           Gmina Lubenia na swoim terenie nie posiada stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych.
Obsługę mieszkańców w tym zakresie  sprawuje gmina  Błażowa na podstawie porozumienia międzygminnego Nr 1/2017 wraz z aneksami.  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Błażowej na ulicy Myśliwskiej. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Lubenia mogli bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane następujące rodzaje odpadów::………………………………….
a) tworzywa sztuczne;
b) metale;
c) opakowania wielomateriałowe;
d) szkło;

e) papier i tekturę;

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji;

g) odpady opakowaniowe;

h) odpady budowlane i rozbiórkowe;

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

k) zużyte baterie i akumulatory;

l) chemikalia;

m) przeterminowane leki, odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych;

n) zużyte opony;

o) odzież i tekstylia.

 

            Przez cały czas obowiązywania analizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Lubenia prowadzi kampanię edukacyjną i informacyjną. Kampania ta prowadzona jest w formie ulotkowej. Ulotki te są dostarczane do każdej nieruchomości
w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z zasadami segregacji obowiązującymi na terenie gminy Lubenia i jest zachętą do właściwej segregacji odpadów w celu ochrony naszego środowiska naturalnego, jak również w celu osiągnięcia wymaganych wskaźników.

3. Możliwości  przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

            Na terenie gminy Lubenia brak jest możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady, odebrane od mieszkańców gminy Lubenia przekazywane są do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych (w 2019 roku nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z dn. 19 lipca 2019 r., poz. 1579 zniosła obowiązek przekazywania w/w odpadów do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

            W 2020 roku gmina Lubenia nie realizowała zadań inwestycyjnych w tym zakresie.

5. Liczba mieszkańców gminy Lubenia i liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa a art. 6  ust. 1 ucpg

W gminie Lubenia według stanu na dzień 31.12.2020 r.  roku i danych pochodzących
z rejestru mieszkańców zameldowanych było 6492 osób. Do odbioru odpadów komunalnych zadeklarowanych jest 5696 osób z …… gospodarstw. Pozostałe osoby przebywają poza gminą Lubenia z powodu wykonywania pracy lub pobierania nauki lub innych – zgodnie z oświadczeniami składanymi do deklaracji dotyczących odpadów komunalnych. Powodów rozbieżności może być wiele, stąd też na bieżąco realizowane były czynności sprawdzające na poszczególnych nieruchomościach.

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poniesione w budżecie wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami wyniosły  1 186 178,71 zł. Wpływy do budżetu środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 1 182 265,91  zł. W kwocie tej na dzień 31.12.2020 roku 10 836,71 zł stanowią nadpłaty, zaś zaległości wynoszą 94 230,70 zł.

           W ramach realizacji zadania w 2020 roku zostało zakupione i dostarczone mieszkańcom   93 183 szt. worków na różne frakcje odpadów (metal + plastik – 21 135   szt., odpady zmieszane -   44 280 szt., szkło – 12 030 szt., papier  - 3 848 szt., bioodpady –   5 360, szt., popiół – szt.).

7. Ilość odpadów komunalnych  wytwarzanych na terenie gminy, ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz  przeznaczonych do składowania pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych

W przeliczeniu na masę dokonano odbioru 788,453 Ton odpadów (w tym: tworzywa sztuczne – 142,110 Ton, odpady zmieszane – 350,640 Ton, szkło – 107,420 Ton, papier – 10,570 Ton, bioodpady – 2,340 Ton, popiół 87,020 Ton, nie zużyte leki 0,183 Ton, wielkogabaryty –  36,310 Ton, odpady gruzu – 0,580 Ton, elektrośmieci – 18,520 Ton, opony – 31,010 Ton, Odpady niebezpieczne 1,750 Ton.                                                                                                                                                                                                        
            Odpady odebrane od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOKu) - 18,270 Ton;  w tym: tworzywa sztuczne – 1,090 Ton, szkło – 1,180 Ton, papier – 0,020 Ton, metal – 0,020 Ton, bioodpady – 0,210 Ton, wielkogabaryty – 11,770 Ton, elektrośmieci – 0,980 Ton, opony – 0,400 Ton, odpady gruzu, betonu – 2,570 Ton, odpady niebezpieczne 0,030 Ton,

W związku z przesunięciem obowiązków dotyczących sprawozdawczości za 2019  zarówno dla podmiotów świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, jak i dla gmin, szczegółowe dane w tym zakresie dane te dostępne będą w terminach późniejszych

8. Podsumowanie i wnioski

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynika z niej, że działania realizowane w gminie Lubenia w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi są realizowane poprawnie i spełniają obowiązki nałożone przez ustawodawcę przepisami prawa, o czym świadczą przedstawione w analizie dane liczbowe. W dalszym ciągu prowadzone są działania zmierzające do poprawy już istniejącego systemu w celu osiągania przez gminę Lubenia wymaganych wskaźników: poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia :papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (minimum 40 %), poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (minimum 60 %) oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (nie wyższy niż 40 %). Kontynuujemy prowadzenie kampanii  informacyjno – edukacyjnej w szczególności
w zakresie prawidłowej selekcji odpadów komunalnych – w celu zmniejszenia udziału odpadów zmieszanych w całym strumieniu zbieranych odpadów.
Przez cały czas obowiązywania analizowanego systemu trwają czynności weryfikujące zamieszkiwanie osób pod względem realizowania obowiązku uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System odpadowy  musi być samobilansujący się. Dążąc do tego celu gmina Lubenia monitoruje przychody i koszty związane z obsługą systemu odpadowego.

 

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET