Gmina Lubenia - Rejestr działalności regulowanej
logo
Data: 2021-11-28
Imieniny: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
strona główna     Gospodarka odpadami     Rejestr działalności regulowanej
Rejestr działalności regulowanej

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW  POSIADAJĄCYCH  WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY LUBENIA

1)     

 

Numer rejestrowy

 

 

3/2012

 

Nazwa Przedsiębiorcy

 

 

Gospodarka Komunalna w Błażowej Spółka z o.o. Ul. 3-go Maja 35 36-030 Błażowa,

 

 

Siedziba Przedsiębiorcy

 

 

Ul. 3-go Maja 35 36-030 Błażowa,

 

Numer Identyfikacji podatkowej

 

 

8133079737

 

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 01

Opakowania papierowe

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

16 01 03

Zużyte opony

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek     i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione      w 17 01 06

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów         (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze       i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie              i akumulatory zawierające te baterie

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

ex 20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – odpady kuchenne zmieszane            z zielonymi

ex 20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – Metale i tworzywa sztuczne

ex 20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- Popioły z gospodarstw domowych

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

Materiały budowlane zawierające azbest

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

2)

 

Numer rejestrowy

 

 

1/2012

 

Nazwa Przedsiębiorcy

 

 

P.H.P.U „ZAGRODA” Sp z o.o

 

Siedziba Przedsiębiorcy

 

 

Ul. 1 go-Maja 38 B, 38-100 Strzyżów

 

Numer Identyfikacji podatkowej

 

 

8191559477

 

 

02

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

02 01

Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

 

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

 

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

 

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

 

02 01 06

Odchody zwierzęce

 

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

 

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

 

02 01 10

Odpady metalowe

 

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

 

02 01 99

Inne niewymienione odpady

 

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

 

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

 

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

 

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

 

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

 

02 02 99

Inne niewymienione odpady

 

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

 

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

 

02 03 02

Odpady konserwantów

 

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

 

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

 

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

 

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

 

02 03 82

Odpady tytoniowe

 

02 03 99

Inne niewymienione odpady

 

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

 

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

 

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

 

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 04 80

Wysłodki

 

02 04 99

Inne niewymienione odpady

 

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

 

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

 

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 05 80

Odpadowa serwatka

 

02 05 99

Inne niewymienione odpady

 

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

 

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

 

02 06 02

Odpady konserwantów

 

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

 

02 06 99

Inne niewymienione odpady

 

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

 

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

 

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

 

02 07 99

Inne niewymienione odpady

 

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

 

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

 

03 01 01

Odpady kory i korka

 

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

 

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

 

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

03 01 99

Inne niewymienione odpady

 

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

 

03 02 99

Inne niewymienione odpady

 

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

 

03 03 01

Odpady z kory i drewna

 

03 03 02

Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

 

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

 

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

 

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

 

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

 

03 03 99

Inne niewymienione odpady

 

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

 

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

 

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

 

04 01 02

Odpady z wapnienia

 

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

 

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

 

04 01 99

Inne niewymienione odpady

 

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

 

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

 

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

 

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

 

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

 

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

 

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

 

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

 

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

 

04 02 99

Inne niewymienione odpady

 

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

 

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

 

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

 

05 01 17

Bitum

 

05 01 99

Inne niewymienione odpady

 

05 07 99

Inne niewymienione odpady

 

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

 

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

 

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

 

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

 

06 03 99

Inne niewymienione odpady

 

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

 

06 13 03

Czysta sadza

 

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

 

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

 

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

 

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

 

07 01 99

Inne niewymienione odpady

 

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

 

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

 

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

 

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

 

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

 

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

 

07 02 99

Inne niewymienione odpady

 

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

 

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

 

07 04 99

Inne niewymienione odpady

 

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

 

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

 

07 05 99

Inne niewymienione odpady

 

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

 

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

 

07 06 99

Inne niewymienione odpady

 

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

 

07 07 99

Inne niewymienione odpady

 

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

 

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

 

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

 

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

 

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

 

08 01 99

Inne niewymienione odpady

 

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

 

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

 

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

 

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

 

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

 

08 03 99

Inne niewymienione odpady

 

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

 

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

 

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

 

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

 

08 04 99

Inne niewymienione odpady

 

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

 

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

 

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

 

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

 

09 01 99

Inne niewymienione odpady

 

10

Odpady z procesów termicznych

 

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

 

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 

10 01 02

Popioły lotne z węgla

 

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

 

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

 

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

 

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

 

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

 

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

 

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

 

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

 

10 01 99

Inne niewymienione odpady

 

10 11

Odpady z hutnictwa szkła

 

10 11 03

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

 

10 11 05

Cząstki i pyły

 

10 11 10

Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

 

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

 

10 11 14

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

 

10 11 99

Inne niewymienione odpady

 

10 12

Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)

 

10 12 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

 

10 12 03

Cząstki i pyły

 

10 12 06

Zużyte formy

 

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

 

10 12 12

Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

 

10 12 99

Inne niewymienione odpady

 

10 13

Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów

 

10 13 01

Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

 

10 13 04

Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

 

10 13 10

Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

 

10 13 14

Odpady betonowe i szlam betonowy

 

10 13 80

Odpady z produkcji cementu

 

10 13 81

Odpady z produkcji gipsu

 

10 13 82

Wybrakowane wyroby

 

10 13 99

Inne niewymienione odpady

 

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

 

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

 

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

 

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

 

12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

 

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

 

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

 

12 01 13

Odpady spawalnicze

 

12 01 17

Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

 

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

 

12 01 99

Inne niewymienione odpady

 

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

 

15 01

Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

15 01 03

Opakowania z drewna

 

15 01 04

Opakowania z metali

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

 

15 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

 

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 

16

Odpady nieujęte w innych grupach

 

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

 

16 01 03

Zużyte opony

 

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

 

16 01 15

Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

 

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

 

16 01 17

Metale żelazne

 

16 01 18

Metale nieżelazne

 

16 01 19

Tworzywa sztuczne

 

16 01 20

Szkło

 

16 01 22

Inne niewymienione elementy

 

16 01 99

Inne niewymienione odpady

 

16 02

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

 

16 02 16

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

 

16 03

Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

 

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

 

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

 

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 

16 06

Baterie i akumulatory

 

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

 

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

 

16 07

Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

 

16 07 99

Inne niewymienione odpady

 

16 08

Zużyte katalizatory

 

16 08 01

Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

 

16 08 03

Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

 

16 08 04

Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

 

16 11

Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe

 

16 11 02

Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

 

16 11 04

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

 

16 11 06

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

 

16 80

Odpady różne

 

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 

16 81

Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

 

16 81 02

Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

 

16 82

Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

 

16 82 02

Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

 

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

 

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

 

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 01 02

Gruz ceglany

 

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

 

17 01 82

Inne niewymienione odpady

 

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

 

17 02 01

Drewno

 

17 02 02

Szkło

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 

17 03

Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

 

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

 

17 03 80

Odpadowa papa

 

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

 

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

 

17 04 02

Aluminium

 

17 04 03

Ołów

 

17 04 04

Cynk

 

17 04 05

Żelazo i stal

 

17 04 06

Cyna

 

17 04 07

Mieszaniny metali

 

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 

17 05

Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

 

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

 

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

 

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 

17 06

Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest

 

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

17 08

Materiały budowlane zawierające gips

 

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

 

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

18

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

 

18 01

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

 

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

 

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

 

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

 

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

 

18 02

Odpady z  diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

 

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

 

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

 

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

 

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

 

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

 

19 01

Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów

 

19 01 02

Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

 

19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

 

19 01 14

Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

 

19 01 16

Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

 

19 01 18

Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

 

19 01 99

Inne niewymienione odpady

 

19 02

Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)

 

19 02 03

Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

 

19 02 10

Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

 

19 02 99

Inne niewymienione odpady

 

19 03

Odpady stabilizowane lub zestalone

 

19 03 05

Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

 

19 03 07

Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

 

19 04

Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

 

19 04 01

Zeszklone odpady

 

19 04 04

Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

 

19 05

Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

 

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

 

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

 

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

 

19 05 99

Inne niewymienione odpady

 

19 06

Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

 

19 06 03

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

 

19 06 04

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

 

19 06 05

Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

 

19 06 06

Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

 

19 06 99

Inne niewymienione odpady

 

19 08

Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

 

19 08 01

Skratki

 

19 08 02

Zawartość piaskowników

 

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

 

19 08 09

Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

 

19 08 12

Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

 

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

 

19 08 99

Inne niewymienione odpady

 

19 09

Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

 

19 09 01

Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

 

19 09 02

Osady z klarowania wody

 

19 09 03

Osady z dekarbonizacji wody

 

19 09 04

Zużyty węgiel aktywny

 

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 

19 09 06

Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

 

19 09 99

Inne niewymienione odpady

 

19 10

Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

 

19 10 01

Odpady żelaza i stali

 

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

 

19 10 04

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

 

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

 

19 11

Odpady z regeneracji olejów

 

19 11 99

Inne niewymienione odpady

 

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

 

19 12 01

Papier i tektura

 

19 12 02

Metale żelazne

 

19 12 03

Metale nieżelazne

 

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

 

19 12 05

Szkło

 

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

 

19 12 08

Tekstylia

 

19 12 09

Minerały (np. piasek, kamienie)

 

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

 

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 

19 80

Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach

 

19 80 01

Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

 

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

 

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

 

20 01 01

Papier i tektura

 

20 01 02

Szkło

 

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 10

Odzież

 

20 01 11

Tekstylia

 

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

 

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

 

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

 

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

 

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

20 01 40

Metale

 

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

 

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

 

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

20 03

Inne odpady komunalne

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

20 03 02

Odpady z targowisk

 

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

Numer rejestrowy

 

 

3/2013

 

Nazwa Przedsiębiorcy

 

 

MPGK Rzeszów

 

Siedziba Przedsiębiorcy

 

 

Ul. AL. W. Sikorskiego 428

35-304 Rzeszów

 

 

Numer Identyfikacji podatkowej

 

 

813-000-98-54

 

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

16 01 03

Zużyte opony

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

19 12  04

Tworzywa sztuczne i guma

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

Numer rejestrowy

 

 

2/2013

 

 

Nazwa Przedsiębiorcy

 

 

Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy

 

 

 

Siedziba Przedsiębiorcy

 

 

Ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło

 

 

Numer Identyfikacji podatkowej

 

 

6851011633

 

 

 

 

20 01 01

Papier i tektura

 

20 01 02

Szkło

 

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 10

Odzież

 

20 01 11

Tekstylia

 

20 01 13*

Rozpuszczalniki

 

20 01 14*

Kwasy

 

20 01 15*

Alkalia

 

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

 

20 01 19*

Środki ochrony roślin

 

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

 

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

 

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

16 01 03

Zużyte opony

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0215 01 09

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 01 02

Gruz ceglany

 

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

17 02 01

Drewno

 

17 02 02

Szkło

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

 

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

 

17 04 02

Aluminium

 

17 04 03

Ołów

 

17 04 04

Cynk

 

17 04 05

Żelazo i stal

 

17 04 06

Cyna

 

17 04 07

Mieszaniny metali

 

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 

17 05 08

Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

 

Numer rejestrowy

 

 

2/2012

 

 

Nazwa Przedsiębiorcy

 

 

FB Serwis Karpatia Sp. z o.o

 

 

Siedziba Przedsiębiorcy

 

 

Ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów

 

 

Numer Identyfikacji podatkowej

 

 

8731014995

 

 

 

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

15 01 03

Opakowania z drewna

 

15 01 04

Opakowania z metali

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

 

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

16 01 03

Zużyte opony

 

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 01 02

Gruz ceglany

 

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

 

17 01 82

Inne niewymienione odpady

 

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 07

Mieszaniny metali

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05*

Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 03*

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne1 27

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 

20 01 39

Tworzywa sztuczne

 

20 01 40

Metale

 

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

 

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

 

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

 

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 

20 03 02

Odpady z targowisk

 

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

 

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

 

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)

 

Numer rejestrowy

 

 

5/2012

 

Nazwa Przedsiębiorcy

 

 

REMONDIS KROeko

 

Siedziba Przedsiębiorcy

 

 

Ul. Aleksandra Fredry 1,

38-400 Krosno

 

Numer Identyfikacji podatkowej

 

 

6842549994

 

 

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0215 01 09

16 01 03

Zużyte opony

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 01*

Asfalt zawierający smołę

17 03 02

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

17 03 80

Odpadowa papa

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 05

Żelazo i stal

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06

Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 

 

7)

 

Numer rejestrowy

 

 

6/2012

 

Nazwa Przedsiębiorcy

 

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

 

Siedziba Przedsiębiorcy

 

 

Ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała

 

Numer Identyfikacji podatkowej

 

 

8133218073

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 13*

Rozpuszczalniki

20 01 14*

Kwasy

20 01 15*

Alkalia

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

20 01 19*

Środki ochrony roślin

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 41

Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

Ewidencja wydanych przedsiębiorcom zezwoleń na świadczenie usług - pobierz

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET