Gmina Lubenia - Projekty partnerskie
logo
Data: 2022-01-28
Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
strona główna     Projekty partnerskie
E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich

                                                              

 
                                                                                       
       

Projekt pn. "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej,  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 1. Cel projektu.
  Celem głównym projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-Usług, podwyższenie kompetencji pracowników 6 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia tych usług.

  Celami szczegółowymi projektu są:
 • wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 6 jednostek samorządu terytorialnego,
 • wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP,
 • podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych,
 • podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem,
 • wdrożenie lub modernizacja w 6 jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań informatycznych:
  - dziedzinowych systemów informatycznych wspierających świadczenie w sposób zautomatyzowany co najmniej 6 samorządowych e-Usług w każdej z jednostek samorządu terytorialnego - partnerów projektu,
  - istniejącego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP,
  - uruchomienie w 6 jednostkach samorządu terytorialnego punktów potwierdzania Profilu Zaufanego.

       2. Termin realizacji: 02.04.2014 r. - 30.06.2015 r.

       3. Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. 

          Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej,

      4. Koszty ogółem projektu: 3 228 542,97 zł ( wydatki kwalifikowane),

      5. Wartość dofinansowania: 2 744 261,52 zł (85% wydatków kwalifikowanych),

      6. Wkład własny: 484 281,45 zł (15% wydatków kwalifikowanych),

      7. Dodatkowe informacje:

    


     Projekt realizowany jest przez Gminę Krosno (lidera projektu) w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl, Gminą Boguchwała, Gminą Frysztak, Gminą     

     Lubenia oraz Gminą Rymanów.
   

     W ramach przedmiotowego projektu planuje się realizację następujących zadań:

 1. Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-Usług publicznych za pomocą platformy ePUAP.
 2. Szkolenia pracowników połączone z testami weryfikującymi ich końcową efektywność.
 3. Promocja wzrostu wykorzystania e-Usług publicznych.

      Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 5 maja 2014 r.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET