Gmina Lubenia - Aktualności
logo
Data: 2020-12-05
Imieniny: Saby, Kryspiny, Wilmy
strona główna     Kultura    Gminny Ośrodek Kultury    Aktualności
Aktualności
 
Wystawa "Poznaj Szondecoka"


Garderoba ZPiT „Lubenka” wzbogaciła się o kolejne, przepiękne stroje. Dzięki dofinansowaniu jakie Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał w ramach programu EtnoPolska 2020, zostały zakupione stroje Lachów Sądeckich.

            Pięknie zdobione haftami gurmany i spodnie, gorsety bogato wyszyte koralikami, przyciągające kolorem spódnice, piękne koszule i bluzki z charakterystycznymi dla regionu sądeckiego haftami, skórzane pasy przyozdobione mosiężnymi okuciami – wszystko w najwyższej jakości wykonania, według oryginalnych wzorów. Zespół wytrwale ćwiczy tańce sądeckie, aby jak tylko warunki na to pozwolą, móc zaprezentować bogactwo folkloru tamtego regionu. Tymczasem w sali GOK w Lubeni odbyła się wystawa pod  tytułem „Poznaj Szondecoka” prezentującą stroje, regionalia i wydawnictwa dotyczące sądeczczyzny .

Dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury wyniosło 55000,00 zł, a wkład własny GOK-u 16340,00 zł.


W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców  zostaje odwołana impreza "Ziemniaczane Harce" w Straszydlu zaplanowana na 6 września br.


Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni informuje, że zaplanowana na dziś (19 sierpnia - środa), wakacyjna strefa animacji w Lubeni z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe zostaje przeniesiona na inny termin. O szczegółach poinformujemy niebawem.


W związku z częściowym wznowieniem działalności Ośrodka Kultury w Lubeni zostały wprowadzone zasady funkcjonowania w okresie pandemii COVID19.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni, przy zastosowaniu procedur bezpieczeństwa epidemicznego, po zniesieniu części ograniczeń działalności kulturalnej w okresie epidemii koronawirusa COVID-19

§ 1 Wstęp

1. Wprowadza się następujące zasady postępowania przy uruchomianiu Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubeni (dalej zwanego Ośrodkiem) dla osób korzystających z oferty kulturalnej Ośrodka, uczestników, widzów, klientów, interesantów, w tym rodziców/opiekunów prawnych małoletnich uczestników zajęć (zwanych dalej łącznie Interesantami) jak również osób współpracujących z Ośrodkiem na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe (zwanych dalej Współpracownikami) w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19.
2. Niniejsze zasady funkcjonowania odnoszą się do zadań Dyrektora Ośrodka oraz pracowników świadczących pracę na terenie Ośrodka oraz filii w Straszydlu i Siedliskach w czasie trwania epidemii koronawirusa COVID-19 oraz zadania i obowiązki osób korzystających z oferty kulturalnej Ośrodka, uczestników, widzów, klientów, interesantów, w tym rodziców/opiekunów prawnych uczestników zajęć jak również osób współpracujących z Ośrodkiem na podstawie innej niż stosunek pracy bądź wykonujących w jego siedzibie czynności zawodowe lub służbowe.
3. Za wdrożenie niniejszych zasad funkcjonowania Ośrodka odpowiedzialny jest Dyrektor.
4. Wszyscy pracownicy potwierdzają w formie oświadczenia (wzór stanowi załącznik Nr 1) zapoznanie się z niniejszymi zasadami funkcjonowania i zobowiązują się do ich bezwzględnego przestrzegania.

§ 2 Zasady ogólne

1. W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni oraz filiach w Straszydlu i Siedliskach Interesantów obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
2. W przypadku wydarzeń innych niż organizowane na otwartym powietrzu: wystaw, targów, konferencji, kongresów, przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – Interesantom udostępnia się nie więcej niż połowę liczby miejsc.
3. Działalność związana z organizacją imprez takich jak wystawy, konferencje, spotkania, jest dopuszczalna pod warunkiem, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla Interesantów z wyłączeniem obsługi, z zastrzeżeniem § 2 ust 8 i 9.
4. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna może odbywać się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.
5. Działalność Ośrodka prowadzona jest z uwzględnieniem w szczególności form działalności Ośrodka, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością w taki sposób, aby w możliwie jak najszerszym stopniu utrzymać działalność statutową instytucji.
6. Odwołuje się organizację wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów plenerowych, przeglądów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.
7. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach dopuszczalne jest: o wymiarach minimum 62x30m - obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m, o wymiarach minimum 105x68 m - obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
8. Prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) i tych z zakresu edukacji artystycznej
i kulturowej w obiektach zamkniętych, gdzie na jednego uczestnika musi przypadać co najmniej 10 m2 dopuszczalne jest: 12 osób + 1 osoba prowadząca (w obiektach do 300 m2), 16 osób + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 301 do 800 m2), 24 osoby + 2 osoby prowadzące (w obiektach od 801 do 1000 m2), 32 osoby + 3 osoby prowadzące (w obiektach powyżej 1000 m2).
9. Prowadzenia indywidualnych zajęć (prowadzący - uczestnik) z zakresu edukacji artystycznej
i kulturowej w pomieszczeniu odbywa się z zachowaniem odległości co najmniej 2 m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują.
10. Zapewnienia, w miarę możliwości, wietrzenie pomieszczeń po każdych indywidualnych zajęciach.

§ 3 Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

1. Pracownicy wykonujący pracę w Ośrodku zobowiązani są do: a) pracy wyłącznie bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną, b) mierzenia temperatury, bieżącego obserwowania zachowań innych pracowników i Interesantów pod kątem wystąpienia objawów chorobowych, c) niezwłocznego telefonicznego informowania Dyrektora Ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej
o wystąpieniu podejrzenia zakażenia koronawirusem u Interesanta.
2. Pracownicy Ośrodka przebywający w domu zobowiązani są do niezwłocznego informowania drogą telefoniczną Dyrektora Ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach występowania
u nich niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.
3. Pracowników oraz Interesantów obowiązuje zakaz przebywania w obiekcie osób z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie. W powyższej sytuacji zalecane jest pozostanie w domu, skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - wezwaniu pogotowia ratunkowego.
4. Część zadań Ośrodka niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - może być realizowana zdalnie.
5. Organizuje się stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).
6. Zapewnienia się służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z Interesantami, dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparaty
do dezynfekcji rąk.
7. Zapewnienia w miarę możliwości, regularne wietrzenie pomieszczeń.
8. Ogranicza się do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 1,5 m); preferowany jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
9. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy pracownik zobowiązany jest: a) zdezynfekować ręce, b) dokonać pomiaru przez wyznaczonego pracownika Ośrodka swojej temperatury (jeżeli temp. jest pow. 37,2°C pracownik nie przemieszcza się dalej i z własnego telefonu informuje o tym fakcie Kierownika jednostki lub osobę przez niego upoważnioną).
10. Pracownik, który ma bezpośredni kontakt z Interesantami zobowiązany jest nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne, ewentualnie regularnie dezynfekować ręce podczas wykonywania obowiązków.
11. Zasady wskazane w ust. 10 powyżej w zakresie zasłaniania nosa i ust nie dotyczą osób współpracujących na podstawie innej niż umowa o pracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubeni
i innych osób w wykonujących bezpośrednio czynności zawodowe lub służbowe w budynku Ośrodka,
w sytuacji gdy osoby takie nie mają bezpośredniego kontaktu z Interesantami. Do osób tych stosuje się zasady ogólne dotyczące pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości minimum 2 metrów od innych osób. Przy pierwszej wizycie w Ośrodku, od osób takich pobiera się oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 4.
12. Pracownicy zobowiązani są zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
13. Pracownicy zobowiązani są regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
14. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
15. Zaleca się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
16. Pracownicy zobowiązani są dołożyć starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

§ 4 Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

1. Interesanci wchodzący do Ośrodka zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub zakładać rękawice ochronne oraz posiadać ochronę zakrywającą usta i nos.
2. Każda osoba wchodząca do Ośrodka ma również obowiązek poddać się pomiarowi temperatury. Osoba, która nie wyraża zgody na pomiar temperatury ma obowiązek opuścić budynek Ośrodka,
a sprawę może załatwić korespondencyjnie, telefonicznie lub elektronicznie.
3. Umieszcza się w widocznym miejscu przed wejściem do budynku (sali) informacje o maksymalnej liczbie Interesantów, mogących jednocześnie przebywać Ośrodku.
4. Zapewnia się Interesantom środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
5. Upublicznia się na stronie internetowej i kanałach społecznościowych Ośrodka informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń Ośrodka w związku z prowadzoną działalnością statutową.
6. Wywiesza się w pomieszczeniach instrukcje sanitarnohigieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania
i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcji dezynfekcji rąk.
7. Zapewnia się sprzęt i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy.
8. Ogranicza się liczebność Interesantów, adekwatnie do obowiązujących przepisów, w zależności od wielkości obiektu, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
9. Interesanci zobowiązani są nie przekraczać wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
10. Wyłącza się z wykorzystania urządzenia multimedialne i inne urządzenia aktywowanych dotykiem (zawierających np. ekrany dotykowe).
11. Ogranicza się możliwość korzystania z szatni poprzez czasowe zniesienie takiej możliwości.
12. W toaletach jednorazowo może przebywać liczba osób o połowę mniejsza od liczby ubikacji.
13. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
14. Pracownicy zajmujący się sprzątaniem i dezynfekcją zawsze powinni pracować w odzieży ochronnej - nosić fartuch, odpowiednie obuwie do sprzątania, rękawiczki ochronne.
15. Dyrektor Ośrodka wyznacza pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w salach, pomieszczeniach zajęciowych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych, krzeseł
i powierzchni płaskich.
16. Wyznacza się salę nr 1 jako pomieszczenie w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – Izolatorium.
17. Izolatorium wyposaża się w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, tj. fartuchy jednorazowe w ilości 2 szt., maseczki jednorazowe w ilości 2 szt., rękawiczki jednorazowe w ilości 4 szt.
18. Zapewnia się pracownikom podstawowe środki higieny osobistej tj. rękawice jednorazowe, maseczki, płyn do dezynfekcji.
19. Umieszcza się w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

§ 5 Zajęcia organizowane przez Ośrodek

1. W zajęciach edukacyjnych i artystycznych organizowanych przez Ośrodek mogą brać udział małoletni oraz osoby pełnoletnie, którzy zadeklarują (małoletni poprzez rodziców lub opiekunów prawnych) chęć udziału w zajęciach i uzupełnią akceptując odpowiednie oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik odpowiednio nr 2 i 3.
2. Prowadzący zajęcia informują rodzica/prawnego opiekuna małoletniego oraz pełnoletniego uczestnika zajęć o konieczności przygotowania niezbędnych dokumentów (wzór stanowi załącznik nr 2 i 3 odpowiednio), dostępnych na stronie internetowej Ośrodka. Uzupełnione dokumenty rodzic/prawny opiekun odpowiednio pełnoletni uczestnik zajęć powinien dostarczyć do Ośrodka w dniu przybycia na zajęcia.
3. Uczestnik przychodzi na zajęcia nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem.
4. Przy wejściu do budynku oraz w salach, w których planowane są zajęcia umieszczono dozowniki
z płynem do dezynfekcji rąk.
5. Z sal, w których będą odbywać się zajęcia, usuwa się wszystkie przedmioty, których nie można skutecznie dezynfekować.
6. Jedna grupa uczestników będzie przebywać tylko w wyznaczonej sali.
7. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest: a) wyjaśnić uczestnikom zajęć zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązujące w Ośrodku oraz ustalić zasady zachowania w grupie, b) czuwać, żeby w sali nie znajdowały się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, c) organizować zajęcia tak, aby ich uczestnicy realizowali swoje zajęcia w wydzielonych dla siebie przestrzeniach
i utrzymywali dystans społeczny.
8. Prowadzący zajęcia co najmniej raz na godzinę wietrzą salę zajęć.
9. Na zajęcia mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
10. Pełnoletni uczestnicy zajęć, a w przypadku małoletniego uczestnika zajęć rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do niezwłocznego informowania pracownika Ośrodka o przypadkach występowania u nich lub u uczestnika zajęć będących pod ich opieką, objawów sugerujących zakażenie koronawirusem.

§ 6 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub współpracownika Ośrodka

1. Każdy pracownik lub współpracownik, który zauważy wystąpienie u siebie lub innego pracownika niepokojące objawy lub symptomy zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną.
2. Za niepokojące objawy uznaje się: a) gorączka, b) kaszel, c) duszności i kłopoty z oddychaniem,
d) bóle mięśni i ogólne zmęczenie, e) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), f) objawy przeziębieniowe, g) utrata węchu i smaku.
3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona niezwłocznie odsuwa ją od pracy i odizolowuje od innych osób w pomieszczeniu do tego wyznaczonym wyposażonym w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący, nakazując pracownikowi pobyt w wyznaczonym miejscu do momentu uzyskania stosownych instrukcji postępowania ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
4. Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona w przypadku wskazanym w ust 3 powyżej powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
5. Osoba u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zarażenie koronawirusem powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej odstęp od innych na min 2 m (Izolatorium).
6. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.
8. Ustala się listę pracowników, Współpracowników oraz Interesantów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się
do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

§ 7 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u Interesanta

1. Każdy pracownik lub inna osoba, który zauważy wystąpienie u Interesanta, niepokojących objawów lub symptomów zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, powinna niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektor Ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną.
2. W przypadku wystąpienia u Interesanta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona: a) w przypadki małoletniego, niezwłocznie zleca umieszczenie małoletniego podejrzanego o zakażenie koronawirusem
w pomieszczeniu do tego wyznaczonym - Izloatorium, wyposażonym w środki ochrony indywidualnej
i płyn dezynfekujący i wyznacza spośród pracujących w tym dniu pracowników, osobę do sprawowania opieki/dozoru nad małoletnim, do momentu odbioru małoletniego przez rodziców/prawnych opiekunów oraz informuje o stwierdzeniu objawów i umieszczeniu dziecka w izolatorium rodziców/prawnych opiekunów i nakazuje im niezwłoczne przybycie pod wejście główne Ośrodka. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia małoletniego i braku możliwości wydania małoletniego rodzicom/prawnym opiekunom, Dyrektor Ośrodka lub osoba przez niego upoważniona wzywa karetkę pogotowia oraz o zdarzeniu informuje Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, b) w przypadku osoby pełnoletniej, poleca takiej osobie opuścić budynek Ośrodka.
3. Ustala się obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zarażenie koronawirusem i przeprowadza się rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
4. Analizuje się w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zaistniały przypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w placówce pod kątem konieczności wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa i stosuje się do jego poleceń.
5. Ustala się listę pracowników, Współpracowników oraz Interesantów, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie koronawirusem i zaleca osobom, które miały kontakt z potencjalnie zakażonym do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i zaleceń uzyskanych ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Zasady obowiązują do odwołania i podlegają okresowej weryfikacji.
2. Z uwagi na indywidualną sytuacje Dyrektor Ośrodka może wskazać dodatkowe zalecenia.
3. Dyrektor Ośrodka zastrzega sobie prawo zamknięcia Ośrodka w wyniku zdarzeń powodujących zachorowanie lub objęciem kwarantanną pracowników placówki.

 

 


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie realizowanym przez Powiat Rzeszowski współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego pod nazwą „Pogranicze w obiektywie” w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”. Szczegóły na plakacie.

Otrzymaliśmy podziękowania od pielęgniarek oddziału intensywnej terapii Szpitala MSWiA w Rzeszowie za przekazanie maseczek ochronnych uszytych przez nasze wolontariuszki.


"W imieniu wszystkich pielęgniarek oddziału intensywnej terapii, bardzo dziękujemy za uszycie i przekazanie masek ochronnych oraz za pamięć."Życzymy Paniom wytrwałości i siły w tej trudnej pracy!!!


Ojcze Święty pamiętamy!!!


Po leniwej majówce proponujemy ćwiczenia z Panią Anną Cyran
Święto Konstytucji 3 Maja

W związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią, przygotowaliśmy propozycję zajęć plastycznych on-line. W zakładce Kultura /Gminny Ośrodek Kultury/ Zajęcia plastyczne on-line, znajdziecie Państwo filmiki z pomysłami do samodzielnego wykonania w domu #zostańwdomu


https://kulturadostepna.pl/wydarzenie/szukaj?lat&category_group=film&page=1&lng&locality=Polska

 
Informacja

Informujemy, że w dniu 10.04.2020r (piątek), Gminny

Ośrodek Kultury w Lubeni będzie czynny do godz. 13.00.
Nowy regulamin XXII Gminnego Konkursy Pisanek i Palm Wielkanocnych
Ważny komunikat!

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą koronawirusa,

zostają wstrzymane do odwołania wszystkie zajęcia organizowane przez GOK w Lubeni,

oraz filie w Siedliskach i Straszydlu.


WAŻNE!!!

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ

WARSZTATY ZOSTAJĄ ODWOŁANE!
   
  3 listopada 2019 r. w Rzeszowskim Domu Kultury filia Przybyszówka rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Pod Kolorowym Parasolem Jesieni”. Do konkursu zostało nadesłanych 3 245 prac z 430 placówek  z całej Polski. W konkursie wziął udział Tymoteusz Wacek - uczestnik zajęć plastycznych filii GOK w Straszydlu. Jego praca otrzymała wyróżnienie w kategorii wiekowej 7-10 lat. Serdecznie gratulujemy sukcesu!
             
 autor: Tymoteusz Wacekwww.freepik.comwww.freepik.com

www.freepik.comInformacja

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni informuje, że dzień 14.12.2019r (sobota)

będzie dniem pracującym w godzinach 9.00-15.00 za dzień 24.12.2019r (Wigilia).

Jednocześnie informujemy, że w tym dniu filie

w Siedliskach i Straszydlu będą nieczynne.
www.freepik.com


Przewidywane godziny rozpoczęcia  prezentacji  w poszczególnych kategoriach wiekowych:
-kategoria I (kl. O-2) - godz. 9.00
-kategoria II (kl. 3-5) - ok. godz. 11.00
-kategoria III ( kl. 6-8) - ok. godz. 13.00
Informujemy, że w dniu 18.04.2019 r (Wielki Czwartek)

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni czynny będzie w godz. 9.00 -15.00

Filia w Siedliskach czynna w godz. 9.30 -13.30

Filia w Straszydlu - nieczynna


w dniu 19.04.2019 r (Wielki Piątek)

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni czynny będzie w godz. 9.00 -13.30

Filia w Siedliskach czynna w godz. 9.30 -13.30

Spektakl dla dzieci w Teatrze "Maska"


W dniu 2 października br, 100 dzieci ze szkół podstawowych w Straszydlu, Lubeni i Siedliskach wzięło udział w spektaklu "Zorro" w Teatrze "Maska" w Rzeszowie.
Wyjazd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z „Funduszu Promocji Kultury”.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dofinansowanie do wniosku „W drodze do kultury”. Partnerami przedsięwzięcia są szkoły podstawowe z terenu gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni oraz Aktywni Razem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia.

Przy muzyce i przy pysznych wypiekach upłynęło Malinowe Święto w Sołonce w dniu 8 lipca 2018r. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się : ZPiT Kamień" oraz Młodzieżowa Kapela "To i hola" z Kamienia, zespół "A gdzie to dawniej stroiło" - łemkowski folk, a także uczniowie Szkoły Podstawowej w Sołonce. Gwiazdą wieczoru był Tomasz Calicki.  Imprezie towarzyszył konkurs na najsmaczniejszy placek z malinami, degustacja koktajli owocowych i konkurs na Królową i Króla Malin. Całość zakończyła zabawa przy muzyce zespołu "Madam"


Wycieczka do stolicy

Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Lubenka’ odbyli dwudniową wycieczkę do Warszawy. Uczestnicy zwiedzali stolicę z przewodniczką, która w bardzo interesujący sposób przedstawiła historię miasta i pokazała miejsca ważne dla kultury narodowej. Ogromną atrakcją wyjazdu była możliwość obejrzenia panoramy Warszawy z trzydziestego piętra Pałacu Kultury i Nauki. Bardzo duże wrażenie wywarł na młodzieży potężny Stadion Narodowy, a także piękne Łazienki Królewskie.

Wyjazd dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z „Funduszu Promocji Kultury”.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni otrzymał dofinansowanie do wniosku „W drodze do kultury”. Partnerami przedsięwzięcia są szkoły podstawowe z terenu gminy, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni oraz Aktywni Razem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia. Drugą częścią projektu, która zrealizowana zostanie po wakacjach, będzie wyjazd dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy do Teatru „Maska” w Rzeszowie.


            
Podczas rozpoczynającego wakacje weekendu 23-24 czerwca odbyły się Dni Gminy Lubenia. W pierwszym dniu świętowania na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni, oraz szkoły podstawowe z terenu gminy. Blok sportowych konkurencji przygotowało Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Lubenia "Aktywni Razem", a druhowie z wszystkich gminnych jednostek OSP przeprowadzili widowiskowe pokazy strażackie. Aktywny dzień zakończyła zabawa taneczna.
Drugi dzień obfitował w  występy zaproszonych artystów wśród których znaleźli się: Delfina i Bartek z pokazem akrobatycznym, Orkiestra Dęta "Hejnał" z Haczowa, Kapela Hanki Wójciak, zespół 'Kaktooz", a także warsztaty eksperymentalne "Mądry dzieciak". Gwiazdą wieczoru był zespół "Power Play". Całość imprezy zwieńczył pokaz fajerwerków, oraz zabawa taneczna.

Piknik Rodzinny w Siedliskach odbył się 27 maja. W programie znalazły się występy Zespołu Show Dance ze Straszydla, dziecięcych grup ZPiT "Lubenka", blok konkursów i zabaw dla dzieci pod tytułem "W krainie Jaskiniowców", a także pokazy strażackie w wykonaniu OSP z Siedlisk. Ponadto wystąpili: Trio Klezmer Band, Zespół wokalny "Jedna Chwila", a gwiazdą wieczoru był discopolowy zespół 4EVER.


 W dniach 22-30.03.2018 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni odbyła się wystawa prac zgłoszonych do XX Gminnego Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych. Liczny udział dzieci i młodzieży gimnazjalnej w konkursie, zaowocował pięknie wykonanymi palmami i mnóstwem pisanek. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, dyrektorom i nauczycielom szkół naszej gminy za przygotowanie prac i pielęgnowanie pięknej tradycji wielkanocnej.
W poniedziałkowy wieczór 12 lutego, w Domu Kultury w Siedliskach, Scena Propozycji Uniwersytetu Rzeszowskiego wystawiła spektakl o bł. ks. Józefie Kowalskim pt. "Józef Błogosławiony".  W zakładce "galeria" kilka zdjęć z tego wydarzenia.Zajęcia feryjne w filiach GOK-u w Siedliskach i Straszydlu odbyły się w dniach 29.01-02.02.2018r. Oprócz zajęć artystycznych, gier i zabaw dla uczestników zorganizowano wyjazd do sali zabaw "Fantazja' oraz Teatru "Maska" . Spektakl "Tylko jeden dzień" oraz spotkanie z konstruktorem lalek wzbudziły ogromny entuzjazm dzieci. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia na wakacjach.


 
Z uwagi na remont sali widowiskowej w Lubeni, tegoroczne "Spotkanie z kolędą " odbyło się w sali Domu Kultury w Siedliskach w dniu 21.01.2018r. Przepiękny koncert kolęd i pastorałek wykonały wszystkie grupy ZPiT "Lubenka", Kapela Ludowa  z Lubeni, Zespół Śpiewaczy "Lubenianki" oraz Chór OSP z Lubeni z towarzyszeniem Zespołu Estradowego "Pasjonaci". Zapraszamy do galerii zdjęć.

W ramach przygotowań do świąt w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni oraz filiach w Siedliskach i Straszydlu zorganizowano cykl warsztatów rękodzieła. W galerii można obejrzeć zdjęcia z tych twórczych zmagań.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się 11 listopada w Lubeni. Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny. Bezpośrednio po mszy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Straszydlu przedstawili program artystyczny a Chór OSP z Lubeni z wykonał koncert pieśni patriotycznej. W galerii zdjęć krótka fotorelacja.


Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych był okazją do zorganizowania przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni oraz filie w Siedliskach i Straszydlu warsztatów tworzenia stroików nagrobnych.
Zapraszamy do galerii zdjęć.

 

W niedzielę 3 września w Straszydlu odbyły się "Ziemniaczane Harce". Pomimo niesprzyjającej pogody do konkursu na najsmaczniejsza potrawę z ziemniaków stanęło 15 grup, którym nie zabrakło pomysłowości  w przygotowaniu ziemniaczanych specjałów. Oprócz kulinarnych zmagań na scenie zaprezentowali się różni artyści - na ludowo i na współcześnie. Zapraszamy do galerii.
Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Siedliskach  dniu 20.08.2018r. Na uroczystość mieszkańcy gminy przygotowali 12 wieńców zachwycających pomysłowością i kunsztem wykonania. Po mszy na placu obok Domu Kultury gdzie odbyło się uroczyste przekazanie chleba i część artystyczna. Zapraszamy do galerii zdjęć.W dniach od 7 do 11 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni oraz filiach w Siedliskach i Straszydlu odbyły się zajęcia wakacyjne.  Wzięło w nich udział 70 dzieci z terenu naszej gminy. Oprócz zajęć artystycznych, gier i zabaw w programie znalazły się też wyjazdy do kina i kręgielni. Do zobaczenia na feriach zimowych!


 
 W słoneczną niedzielę 9 lipca odbyło się doroczne Malinowe Święto w Sołonce. W konkursie na najsmaczniejszy placek z malinami padł kolejny rekord ilości przygotowanych ciast. W tym roku zgłoszonych zostało aż 32 wypieki! Zapraszamy do galerii zdjęć.Letnia pogoda nie zawiodła podczas obchodów "Dni Gminy Lubenia" w dniach 24-25.06.2017r. Swoje programy artystyczne zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy, zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni, strażacy a także zaproszeni artyści. Niekwestionowaną gwiazdą imprezy był zespół "Long&Junior" ze swoimi przebojami i żywiołowym występem. Kolejne imieniny gminy już za rok! W zakładce "Galeria" krótka fotorelacja z imprezy.


W ostatnią majową niedzielę 28 maja 2017r na placu obok Domu Kultury w Siedliskach odbył się "Piknik Rodzinny". Organizator przygotował szereg atrakcji dla najmłodszych, jak również dla trochę starszych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce "Galeria"


W dniu 29 kwietnia br. nasza "Lubenka" wzięła udział w IX Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym  "Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej.
Krótka fotorelacja w zakładce galeria.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni przeprowadził wśród uczniów szkół z terenu gminy XIX Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych. Cieszył się on ogromną popularnością o czym świadczy liczba dzieci i młodzieży biorących w nim udział. W tym roku do konkursu stanęło 144 uczestników prezentując 97 prac. Wszystkim biorącym udział w konkursie i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za tak liczny udział. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.
Zajęcia feryjne w GOK- u w Lubeni oraz filiach w Siedliskach i Straszydlu odbyły się w dniach 16-20.01.2017r. Uczestniczące w nich dzieci (a było ich w sumie ponad 70) wykonały piękne laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka, dekoracje oraz kartki walentynkowe. Stałym punktem zajęć był ulubiony przez dzieci kącik kucharski. Tym razem uczestnicy przygotowali pyszne kanapki. Zwieńczeniem ferii były zorganizowane przez GOK wyjazdy do sali zabaw Fantazja i do kina "Helios" na film animowany "Sing". Wszystkim dzieciom dziękujemy za wspaniałą zabawę i zapraszamy na zajęcia wakacyjne. Zapraszamy do galerii zdjęć.Tegoroczne "Spotkanie z kolędą" odbyło się 15.01.2017 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni. Zaproszeni goście oraz publiczność wysłuchali koncertu przepięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu ZPiT "Lubenka", Zespołu Śpiewaczego "Lubenianki oraz Chóru OSP z Lubeni z towarzyszeniem Zespołu Estradowego "Pasjonaci". Koncert zakończył się wspólnym śpiewem kolęd. W zakładce "galeria" można obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia.8.01.2017r w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni odbył się spektakl pt. "Dotyk anioła". Widowisko wg. poezji Andrzeja Kalandyka w reżyserii Andrzeja Piecucha, przygotowała młodzież gminy Lubenia - uczestnicy projektu "Sieć miejsc przyjaznych młodym". Zapraszamy do galerii zdjęć.


W GOK-u w Lubeni oraz filiach w Siedliskach i Straszydlu,  przedświąteczny czas wypełniły różnego rodzaju warsztaty rękodzieła. W całym cyklu zajęć udział wzięło blisko 60 osób. Uczestnicy wykonali piękne szkatułki, świąteczne medaliony i przestrzenne bombki. W galerii zdjęć można obejrzeć efekty tych twórczych spotkań.

25 listopada w Domu Kultury w Siedliskach odbyły się eliminacje rejonowe Wojewódzkiego Konkursu "Literatura i dzieci - Nasze pasje". Eliminacje swoim zasięgiem obejmowały gminy Tyczyn, Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Czudec, Frysztak, Wiśniowa, Strzyżów i Niebylec. Spośród 40 prezentacji w dwóch kategoriach wiekowych, jury wyłoniło uczestników, którzy otrzymali nominację do finału konkursu w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Zapraszamy do zakładki "galeria".


Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada odbyły się w kościele parafialnym w Lubeni.Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny z udziałem władz gminy, zaproszonych gości, oraz licznie zgromadzonych mieszkańców. Ksiądz proboszcz wygłosił piękne kazanie nawiązujące do najlepszych patriotycznych tradycji naszego kraju. Bezpośrednio po mszy świętej dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Sołonki zaprezentowały montaż słowno – muzyczny oparty na pieśniach i poezji patriotycznej. Na zakończenie uroczystości, Chór OSP z Lubeni z towarzyszeniem Zespołu Estradowego „Pasjonaci” wykonał piękny koncert złożony z piosenek żołnierskich, pieśni religijnych i patriotycznych. Zapraszamy do galerii zdjęć.

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych w GOK-u w Lubeni, oraz filiach w Siedliskach i Straszydlu, odbyły się warsztaty tworzenia wianków nagrobnych.  Uczestniczki wykonały piękne i oryginalne wianki na groby swoich bliskich. W galerii krótka fotorelacja i zdjęcia wykonanych prac.Seniorzy zrzeszeni w Klubach działających przy GOK-u w Lubeni, 19 października odwiedzili Muzeum bombek choinkowych w Nowej Dębie. Obejrzeli wystawę misternych ozdób w przeróżnych kształtach, byli także świadkami niezwykle ciekawego procesu produkcji i zdobienia. Ciekawym punktem wyprawy był udział w warsztatach, na których każdy uczestnik mógł samodzielnie pomalować bombkę.

W drodze powrotnej grupa zwiedziła również Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej. Zapraszamy do zakładki "galeria".
 

Ziemniaczane Harce za nami! Dopisała pogoda i w piękne wrześniowe popołudnie na plac obok Domu Kultury w Straszydlu zjechało bardzo wielu gości. Oprócz rekordowej liczby stoisk z potrawami w konkursie na najsmaczniejszą potrawę ziemniaczaną, można było miło spędzić czas przy występach zaproszonych artystów. Na scenie zaprezentowali się: Zespół "Show Dance" ze Straszydla, grupa taneczna  "Steeet Dance", ZPiT "Rochy" z Sędziszowa Młp, oraz Kapela Ludowa "Młoda Harta". Gwiazdą wieczoru był zespół "Megitza Trio"- finaliści programu "Mam Talent". Zainteresowani uprawą ziemniaków mogli zasięgnąć fachowych porad przy stoisku przygotowanym przez PODR w Boguchwale, a także wziąć udział w konkursie wiedzy o ziemniaku. Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna z zespołem "Aspekt".

W ostatnim wakacyjnym tygodniu, w  Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni oraz filiach w Siedliskach i Straszydlu, odbyły się zajęcia wakacyjne. Na uczestników czekało wiele atrakcji: gry, zabawy, zajęcia artystyczne, a także wyjazd do kina i sali zabaw.21.08.2016 w Sołonce odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą z poświęceniem plonów. Po mszy na placu obok kościoła odbyło się uroczyste przekazanie chleba Panu Wójtowi, a po nim część bogata artystyczna, oraz konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Na scenie zaprezentowali się: ZPiT "Lubenka" z towarzyszeniem Kapeli Ludowej z Lubeni, Kapela Podwórkowa "Paka Sędzisza", oraz Szkoła Walki i Samoobrony "Bushi do" ze Straszydla. Gwiazdą wieczoru był folkowy zespół "Tuhaj bej". Uroczystości zakończyły się zabawą taneczną z zespołem "Cantares".


Malinowe Święto w Sołonce za nami! W tym roku do konkursu na najsmaczniejszy placek z malinami została zgłoszona rekordowa liczba 27 placków. Oprócz fantastycznych wypieków, uczestnicy imprezy mogli degustować koktajle owocowe. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sołonce,  Zespół Śpiewaczy "Kalina" z Lutoryża z towarzyszeniem Kapeli Ludowej, a także działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni Zespół Estradowy "Pasjonaci". Gwiazdą wieczoru był Mirosław Szołtysek i jego śląskie szlagiery. Imprezie towarzyszyły stoiska promocyjne i handlowe, oraz darmowe zjeżdżalnie i trampoliny dla dzieci.Całość zakończyła zabawa taneczna. Zapraszamy do galerii zdjęć.


W pierwszy wakacyjny weekend świętowaliśmy Dni Gminy Lubenia. Sobotnie obchody rozpoczął koncert grup dziecięcych i młodzieżowej ZPiT "Lubenka". Po nich zaprezentowali się tancerze z Zespołu Tańca Współczesnego "Show Dance" ze Straszydla, oraz zespół "SuperStars" ze Szkoły Podstawowej w Lubeni. Muzycznych wrażeń dostarczyły zespoły "Natural Mystic" oraz "Lachersi"- finaliści 5 edycji telewizyjnego programu "Must be the music". Sobotnie świętowanie zakończyła zabawa taneczna z zespołem "Morfeusz". Niedziela upłynęła pod znakiem turnieju rycerskiego, tańców pełnych energii w wykonaniu zespołu "Lovzar" z dalekiej Czeczenii, muzycznych coverów  grupy "Kaktooz", oraz rockowych brzmień zespołu "Pisk" i gwiazdy wieczoru "KSU". Całość zwieńczył efektowny pokaz sztucznych ogni oraz zabawa z zespołem "Alex". Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce "Galeria".Piknik Rodzinny w Siedliskach odbył się w słoneczną niedzielę 22 maja. Program wypełniły występy najmłodszych grup Zespołu Pieśni i Tańca "Lubenka", animacja dla dzieci pt. "Zuzia i Bimbek show", oraz koncerty zespołów "Garash" i "Dzikie Pola". Ogromną  atrakcją dla dzieci były darmowe zjeżdżalnie, trampolina i dmuchany zamek. Piękna pogoda zachęcała do rodzinnego spędzenia wolnego czasu. Zapraszamy do zakładki "Galeria", gdzie znajdą Państwo zdjęcia z tej imprezy.
Gminne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 maja przygotowane zostały przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Lubeni. W kościele parafialnym w Lubeni, po uroczystej mszy św. w intencji Ojczyzny, młodzi artyści ubrani w stroje z epoki, przedstawili inscenizację obrazującą sytuację polityczną w czasie uchwalania Konstytucji 3 Maja. Ponadto chór kameralny "Adoramus" wykonał koncert pieśni patriotycznych. W zakładce "Galeria" można obejrzeć zdjęcia z tego wydarzenia.


XVIII Gminny Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych zaowocował 103 pracami przygotowanymi przez 142 wykonawców. Jak co roku konkursowe prace zaskakiwały różnymi technikami wykonania, kunsztem i oryginalnością. Uczestnicy przygotowali jajka wyklejane, malowane, zdobione włóczką, filcem, cekinami a także piękne wielkanocne kompozycje. Jury konkursy pragnie podkreślić wysoki poziom prezentowanych prac. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za tak liczny udział w konkursie, a nauczycielom i opiekunom za podtrzymywanie, kultywowanie i ochronę pięknej, ludowej tradycji zdobienia palm i pisanek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce "Galeria"


W Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni w Niedzielę Palmową 20.03.2016  odbyło się "Misterium Passionis". Przedstawienie w konwencji teatru cieni, według tekstów poetów polskich przygotował Teatr "Jaruga" Andrzeja Piecucha. Wyreżyserował i scenografię przygotował Andrzej Piecuch.
Zdjęcia w zakładce "Galeria".

W Domu Kultury w Siedliskach w środę 16 marca odbyły się warsztaty ph. "Wielkanocne aranżacje". Uczestniczki przygotowały oryginalne dekoracje świąteczne, z wykorzystaniem różnych materiałów. Krótka fotorelacja w zakładce "Galeria"
Zajęcia w czasie ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni oraz filiach w Straszydlu i Siedliskach przyciągnęły w sumie ponad 70 dzieci. Prowadzone były zajęcia artystyczne, kącik kucharski, gry i zabawy świetlicowe, turniej bilardowy itd. Dzieci odwiedziły również  kino "Helios", gdzie obejrzały zabawny film  "Misiek w Nowym Jorku". Największą atrakcją okazał się jednak pobyt w Kręgielni "Galaktyka", gdzie każde z dzieci mogło spróbować swoich sił w grze. Na zakończenie wszyscy zostaliśmy poczęstowani przepyszna pizzą. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w  "Galerii".

Doroczne "Spotkanie z Kolędą"  odbyło się w sali Gminnego Ośrodek Kultury w Lubeni 24.01.2016. Na początku grupa młodzieży z terenu gminy, przedstawiła fragmenty "Jasełek Staropolskich" w reżyserii Andrzeja Piecucha.  Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała również  koncertu w wykonaniu wszystkich grup ZPiT "Lubenka" , Kapeli Ludowej z Lubeni, Zespołu Śpiewaczego "Lubenianki", a także Chóru OSP z Lubeni z towarzyszeniem Zespołu Estradowego "Pasjonaci".  W zakładce "Galeria" fotorelacja z tego wydarzenia.

Młodzi muzycy - uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego w Rzeszowie - filie Lubenia, Siedliska, Czudec, Baryczka, Zaborów - zaprezentowali swoje umiejętności w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni. Piękny koncert kolęd w ich wykonaniu odbył się 21 stycznia br. Zdjęcia w zakładce "Galeria"

23.11.2015 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni odbyły się eliminacje rejonowe do konkursu "Literatura i dzieci-podróże małe i duże". Wśród nagrodzonych przez jury uczestników, znalazły się również dzieci z terenu naszej gminy - Jakub Kalita, Julia Jakubska, Julita Szkoła i Angelika Wiater ze Szkoły Podstawowej w Lubeni, Iwona Wróbel oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sołonce, którzy przygotowali inscenizację. Gratulujemy sukcesów i zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce "Galeria"

Tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada odbyły się w kościele w Lubeni. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, a bezpośrednio po niej odbyła się część artystyczna. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lubeni przygotowali montaż-słono-muzyczny, natomiast Chór OSP z towarzyszeniem Zespołu Estradowego "Pasjonaci" zaprezentował koncert pieśni patriotycznych. Krótka fotorelacja w zakładce "Galeria"


  Ziemniaczane Harce w Straszydlu w dniu 06.09.2015r,  jak co roku przyciągnęły wielu uczestników. Stoiska z potrawami konkursowymi przygotowało 14 kół i stowarzyszeń. Zaskakujące połączenia składników, kunsztownie przygotowane wystroje stoisk i mnogość potraw, nie ułatwiały zadania komisji konkursowej wybierającej najsmaczniejsza potrawę ziemniaczaną Bogata część artystyczna i atrakcje dla dzieci to dodatkowe atuty tegorocznych Ziemniaczanych Harców. W zakładce "Galeria" zdjęcia z imprezy.

  W dniach 20-26.08.2015 Zespół Pieśni i Tańca „Lubenka” wraz z Kapelą Ludową, wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu „Ohrid Sun” w Macedonii. Zespół zaprezentował tańce i przyśpiewki z naszego regionu. „Lubenka” była jednym z reprezentantów naszego kraju na festiwalu. Razem z nimi na scenie prezentowały się  zespoły min. z Holandii, Łotwy, Bułgarii, Turcji i Serbii. W zakładce Galeria zdjęcia z Festiwalu.


W tym roku zajęcia wakacyjne odbywały się w dniach 17-21.08.2015 w GOK-u w Lubeni oraz filiach w Siedliskach i Straszydlu. Dzieci uczestniczyły w zajęciach artystycznych, muzycznych i kulinarnych. Ogromną radość sprawiły uczestnikom zajęć warsztaty pieczenia chleba w Siedlisku Janczar w Pstrągowej. Każde dziecko otrzymało upieczony chleb, który wcześniej własnoręcznie przygotowało. Przejażdżką bryczkami po malowniczych wzgórzach zakończyliśmy tegoroczne wakacje. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce galeria.

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Lubeni. Barwny korowód dożynkowy wraz z dwunastoma wieńcami przemaszerował do kościoła parafialnego w Lubeni, gdzie miała miejsce uroczysta Msza św.
W części artystycznej zaprezentowali się: Kurpiowski Zespół „Pod Borem” przedstawiając żniwne widowisko obrzędowe oraz pieśni kurpiowskie, ZPiT "Lubenka" z pieśniami dożynkowymi i tańcami z różnych regionów, zespół "Bubliczki" oraz "Pasjonaci". Całość zakończyła zabawa taneczna.
Zdjęcia z wydarzenia w  zakładce "galeria".

26.07.2015 w Rymanowie Zdroju po raz 10-ty odbyło się "Wesele Podkarpackie".W widowisku wzięło udział 14 zespołów, m.in Zespół "Straszydlanie".


Kolejne "Malinowe Święto" za nami (12.07.2015). Piękna pogoda, koncerty zespołów, liczne atrakcje dla całej rodziny, rekordowa liczba zgłoszonych placków do konkursu - to wizytówki tegorocznego święta. Fotorelacja z wydarzenia w zakładce "galeria".

Przez weekend 27-28.06.2015 świętowaliśmy Dni Gminy Lubenia. Szeroki wachlarz przygotowanych atrakcji sprawił, że każdy znalazł coś dla siebie.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii
21.06.2015 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbył się finał XV Jubileuszowej edycji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, połączony z I Podkarpackim Piknikiem Produktów Tradycyjnych i Regionalnych. Panie z Zespołu Śpiewaczego „Lubenianki” na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, wzięły udział w/w wydarzeniu i podczas koncertu wykonały tradycyjne pieśni z naszego regionu.


Tegoroczny Piknik Rodzinny w Siedliskach odbył się w niedzielę 31.05.2015. Na scenie zaprezentowały się dziecięce grupy ZPiT "Lubenka",  Zespół Tańca Współczesnego "Show Dance" z Domu Kultury w Straszydlu, zespół "SuperStars" ze Szkoły Podstawowej w Lubeni, a także Kapela "Tońko" z Dynowa oraz "Kraków Street Band". Zdjęcia do obejrzenia w "Galerii".

18.05.2015 w Domu Kultury w Straszydlu, odbyły się warsztaty dietetyczne "Jedz smacznie i zdrowo".
Zespół Śpiewaczy „Lubenianki” zaprezentował widowisko „Lubeńskie tuki” podczas  XXVII Wojewódzkiego Konkursu "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje" w Giedlarowej, za które otrzymał II miejsce. Konkurs odbywał sie w dniach 25-26.04.2015 r.

Najmłodsza grupa dziecięca Zespołu Pieśni i Tańca "Lubenka", zajęła II miejsce spośród 11 zespołów biorących udział w Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych "Pierwsze Kroki" w Głogowie Młp. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

W cyklu warsztatów ozdób wielkanocnych w GOK-u w Lubeni, oraz Domach Kultury w Siedliskach i Straszydlu, uczestniczki wykonały ozdoby świąteczne. Piękne przestrzenne pisanki, zające z sizalu i pisanki decoupage były zapewne ozdobą niejednego wielkanocnego stołu. Krótka fotorelacja w zakładce "Galeria"
 
8 marca w Domu Kultury w Straszydlu odbyło się uroczyste świętowanie Dnia Kobiet. Wśród atrakcji, które czekały na Panie, znalazły się darmowe zabiegi pielęgnacyjne, porady kosmetyczne oraz konkurs z nagrodami przeprowadzony przez firmę AVON. Wieczór uświetnił koncert Trio Kameralnego, w którym instrumentaliści zaprezentowali znane utwory estradowe w swoich aranżacjach. W wesoły nastrój wprowadził publiczność występ artystyczno-kabaretowy w wykonaniu dzieci i młodzieży z Domu Kultury w Straszydlu. Jako ostatnie zaprezentowało się Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Straszydle z koncertem muzyki biesiadnej. Zdjęcia w zakładce "Galeria"
W dniach od 2 do 6 lutego br. w GOK-u w Lubeni oraz Domach Kultury w Siedliskach i Straszydlu odbywały się zajęcia feryjne. Dzieci miały okazje spotkać się z ratownikiem medycznym, który przybliżył im nieco, trudną sztukę udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia artystyczne, oraz wyjazdy do teatru na seans "Królowa śniegu"  i do kina na film "Pingwiny z Madagaskaru" stanowiły nie lada atrakcję. Jak zawsze ogromnym entuzjazmem dzieci cieszył się kącik kucharski, na którym uczestnicy przygotowali pyszne gofry i babeczki z owocami. Dziękujemy dzieciom za rekordowo liczny udział w zajęciach i zapraszamy do stałych form zajęć oferowanych przez nasze placówki. Zdjęcia z zajęć w zakładce "Galeria".


Z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniu 23.01.2015 odbył się się program artstyczny przygotowany przez dzieci i młodzież z Domu Kultury w Straszydlu . Dla Szanownych Gości wystąpił również zespół kameralny z minirecitalem muzyki rozrywkowej.W niedzielne popołudnie 18 stycznia 2015, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni odbyło się doroczne "Spotkanie z kolędą". W koncercie wzięli udział: ZPiT "Lubenka"- grupy dziecięce, grupa reprezentacyjna i oldboye, Kapela Ludowa z Lubeni, Chór OSP z Lubeni z towarzyszeniem Zespołu Estradowego "Pasjonaci"oraz Grupa Kolędnicza - Schola i Akcja Katolicka z parafii św. Józefa z Siedlisk, która zaprezentowała widowisko kolędnicze. Na zakończenie koncertu odbyło się wspólne kolędowanie zespołów i publiczności. Zdjęcia w zakładce "Galeria".


 
11 listopada 2014  obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości w naszej gminie rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Lubeni. Bezpośrednio po Mszy św. poczty sztandarowe przemaszerowały do sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni, gdzie odbyła się część artystyczna. Wystąpili w niej: grupa Kameralna "Armonica" pod kierownictwem Rafała Wilka, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Siedliskach z programem słowno-muzycznym,  oraz Chór OSP z Lubeni z towarzyszeniem zespołu "Pasjonaci" w koncercie pieśni patriotycznej. W zakładce "Galeria" zdjęcia z uroczystości.

W poniedziałek 27.10.2014 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubeni oraz w Domu Kultury w Straszydlu odbyły się warsztaty, na których każda uczestniczka wykonała stroik nagrobny. Panie skomponowały piękne stroiki ze świeżych gałązek jodły, bukszpanu, świerka, żywotnika i ozdobiły kwiatami chryzantem, róż i innych sztucznych dodatków. W zakładce Galeria można podziwiać niektóre z wykonanych stroików.

W niedzielę 12 października w Pakoszówce k. Sanoka odbyła sie II Biesiada Pakoszowska. Panie z Zespołu Śpiewaczego "Lubenianki" z towarzyszeniem ZPiT "Lubenka" zaprezentowały widowisko " Lubeńskie tuki". Wystąpiła również Kapela Ludowa z Lubeni. Nasze zespoły spotkały się z niezwykle ciepłym i serdecznym przyjęciem. Każdy
z występujących zespołów otrzymał pamiątkowy dyplom i album.


        
Tegoroczne "Ziemniaczane Harce" w Straszydlu odbyły się w dniu 07.09.2014r. Piękne i słoneczne, niedzielne popołudnie zachęciło mieszkańców gminy i okolic do odwiedzenia imprezy, gdzie oprócz wystawy ziemniaków konsumpcyjnych, przygotowanej przez PODR w Boguchwale, oraz wielu atrakcji dla dzieci, odbył konkurs na 'Najsmaczniejszą potrawę z ziemniaków" . Wzięło w nim udział 16 różnych organizacji, kół, klubów i stowarzyszeń z terenu województwa. Lokalna Grupa Działania "Trygon" przygotowała stoisko promocyjne, a także stoisko z potrawami regionalnymi przeznaczonymi do degustacji. Zdjęcia z imprezy w zakładce "Galeria"
W dniu 17.08.2014 w Straszydlu odbyły się Dożynki Gminne. 12 pięknych wieńców dożynkowych, przygotowanych przez mieszkańców naszej gminy, było ozdobą korowodu dożynkowego, który wyruszył z placu obok Domu Kultury, na uroczystą mszę św. w kościele w Starszydlu. Po uroczystościach w kościele, korówód powrócił na plac, gdzie ZPiT "Lubenka" przekazał chleb włodarzom gminy. W części artystycznej zaprezentowali się m.in. ZPiT "Lubenka" a także zaproszeni goście. Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w zakładce "Galeria".

                   


Dzieci tańczące w ZPiT "Lubenka", wraz z opiekunami odwiedziły Koziołka Matołka w Pacanowie. Zwiedzanie Europejskiego Centrum Bajek to fantastyczna przygoda.
W dniu 13.07.2014 w Sołonce odbyło się doroczne Malinowe Święto. Sprzyjająca aura zachęcała do zabawy. Do konkursu na najsmaczniejszy placek z malinami zgłoszono rekordową liczbę - 17 placków. Imprezę uświetniły występy zespołów artystycznych. W zakładce "Galeria" krótka fotorelacja.


 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET