Gmina Lubenia - Budowa przedszkola w Siedliskach
logo
Data: 2018-04-23
Imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta
strona główna     INWESTYCJE 2018    Budowa przedszkola w Siedliskach
Budowa przedszkola w Siedliskach

We wrześniu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie nr RPPK.09.01.00-18-0010/17 w ramach konkursu RPPK.09.01.00-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020 działanie 9.1. W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa nr RPPK.09.01.00-18-0010/17-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Bajkowe dzieciństwo w interaktywnym świecie”.

Projekt realizowany będzie od 1 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. przez Gminę Lubenia - Szkołę Podstawową w Siedliskach i zakłada:

 

     I.        Adaptację części pomieszczeń budynku SP w Siedliskach wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych na działalność przedszkola, zakup mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek i urządzeń specjalistycznych, wyposażenia i sprzętu niezbędnego do rozpoczęcia działalności przedszkola.

    II.        Zatrudnienie nauczycieli, kadry wspomagającej, specjalistów do prowadzenia zajęć m.in. gimnastyki korekcyjnej, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, zatrudnienie logopedy i lektora języka angielskiego.

  III.        Zapewnienie dzieciom zajęć zgodnych z podstawą programową i zajęć dodatkowych specjalistycznych.

   IV.        Sfinansowanie dla nauczycieli szkolenia rozwijającego kompetencje społeczno-emocjonalne.

 

Projekt w 90% finansowany jest ze środków zewnętrznych, tj. środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa. Wartość projektu wynosi 675 000,00 zł z czego 607 500,00 zł stanowi dotacja. Wkład własny w formie użyczenia lokalu szkoły.


 


5 lutego 2018 r. wszczęto postępowanie na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania Szkoły Podstawowej w Siedliskach na przedszkole wraz z przebudową” obejmujące:

- roboty budowlane: roboty przygotowawcze, roboty zbrojarskie, roboty żelbetowe, roboty murowe, dostawę i montaż nadproży stalowych, stolarkę i ślusarkę otworową, wykonanie konstrukcji podłóg na nowo, okładziny ścienne, parapety okienne, roboty malarskie, dostawę i montaż ścianek systemowych WC, podjazd dla niepełnosprawnych, dostawę i montaż armatury sanitarnej, utwardzenie nawierzchni, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

- instalacje wod.-kan.: demontaż instalacji wodociągowej, instalację wodociągową, izolację rur wodociągowych, demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej, instalację kanalizacji sanitarnej, roboty budowalne;

- instalacje c.o.: demontaż instalacji c.o., instalację c.o. roboty montażowe, izolację rur c.o., roboty budowlane;

- roboty elektryczne: demontaże, roboty budowalne, rury instalacyjne i koryta kablowe, przewody i kable, puszki, łączniki, gniazda wtyczkowe i dzwonki, tablice rozdzielcze, oprawy oświetleniowe, badania i pomiary, instalację przyzywową.

Wpłynęła jedna oferta na kwotę 387 396,03 zł, którą złożyła Firma Usługowo-Handlowa KRIS-BUD, Krzysztof Leszczak, Gbiska 40a, 38-100 Strzyżów. W dniu 2 marca 2018 r. została zawarta umowa na wykonanie robót.

 

W ramach zadania wykonywany będzie podjazd dla niepełnosprawnych finansowany z projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Bajkowe dzieciństwo w interaktywnym świecie”. W najbliższym czasie planowane są jeszcze postępowania o zamówienia publiczne na dostawę wyposażenia przedszkola oraz budowę placu zabaw przy szkole w Siedliskach.

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET