Gmina Lubenia - INWESTYCJE 2018
logo
Data: 2022-01-28
Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
strona główna     INWESTYCJE 2018
Remont sali GOK w LubeniW dniu 26 października 2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na realizację projektu Gmina Lubenia otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 424 956,33 zł.  Gmina dysponowała środkami w wysokości 499 196,51 zł. na wykonanie ww robót.  Wpłynęło dwie oferty odpowiednio na kwoty: 538 661,47 zł i 542 900,94 zł. Warunkiem udziału w postępowaniu poza ceną było kryterium „Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia”. Wykonawca,  który przedłożył ofertę z niższą ceną zaoferował 72 m-ce gwarancji, Wykonawca, który zaoferował wyższą cenę zaoferował 84 m-ce gwarancji. Po dokonaniu badania i oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez Grupę Handlową Feniks Sp. z o.o., Lutoryż 100 A, 36-040 Boguchwała. Wykonawca złożył ofertę na kwotę wyższą,  ale zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych cena może stanowić maksymalnie 60 % kryteriów oceny ofert. Pozostałe 40 % stanowiło kryterium Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia”. Zgodnie z wyliczeniami Wykonawca który zaoferował cenę niższą uzyskał 94,29 pkt, a Wykonawca który zaoferował cenę wyższą otrzymał 99,53 pkt. Na sesji Rady Gminy Lubenia w listopadzie 2017r . zabezpieczono brakującą kwotę i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej . W dniu 11 grudnia 2017 r. zawarto umowę na wykonanie robót z Grupą Handlową Feniks Sp. z o.o., Lutoryż 100 A, 36-040 Boguchwała. Roboty zaplanowano do czerwca 2018 r.

 

                   

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET