Gmina Lubenia - Świadczenie wychowawcze 500+
logo
Data: 2019-05-26
Imieniny: Filipa, Pauliny, Eweliny
strona główna     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    Świadczenie wychowawcze 500+
Świadczenie wychowawcze 500+
500+ KOMU PRZYSŁUGUJE
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
1) obywatelom polskim, 
2) cudzoziemcom:
• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.
• posiadający kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy maja prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
UWAGA!
Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami wojewodzie. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej
3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko
4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.
 
WYSOKOŚĆ I KRYTERIUM DOCHODOWE
Świadczenie w wysokości 500 złotych  miesięcznie otrzyma każda rodzina na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia niezależnie od dochodów rodziny.
Na pierwsze i//lub jedyne dziecko świadczenie będzie przysługiwało  tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto miesięcznie. Natomiast jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne , świadczenie na pierwsze dziecko będzie przysługiwało, o ile dochód na jednego członka nie przekroczy 1200 zł netto na miesiąc.
WNIOSEK
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata  następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną. 
Wnioski przyjmowane są  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej         
w Lubeni ( dawny komisariat policji)  pok. 1.
Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć również elektronicznie za pomocą portalu emp@tia, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.  
 
W celu złożenia przez Państwa pisma w formie elektronicznej należy wykonać następujące czynności:
 1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
 2. Zalogować się korzystając z danych uprzednio założonego konta (login, hasło).
 3. Odnaleźć na liście instytucji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.
  W tym celu najprościej:
  a. wybrać link "Alfabetyczna lista spraw",
  b. następnie zakładkę "Inne klasyfikacje",
  c. odnaleźć i wybrać w kolumnie "Klasyfikacja terytorialna": 
  Podkarpackie -> rzeszowski pozycję "Lubenia (gmina wiejska)",
  d. wybrać link "Pismo ogólne do urzędu" a następnie instytucję:
  "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej".
 4. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
W celu przejścia na stronę serwisu ePUAP proszę kliknąć link: https://epuap.gov.pl/
 
Przesłanie wniosku w formie elektronicznej do Ośrodka :
W celu przesłania przez Państwa elektronicznego wniosku do naszego Ośrodka można skorzystać z "Portalu informacyjno-usługowego Empatia". W tym celu należy : 
 1. Przejść do portalu e-wnioski  www.empatia.mrpips.gov.pl
 2. Założyć konto postępując zgodnie z zawartymi wskazówkami. W przypadku posiadania konta zalogować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
 3. Wyszukać właściwy wniosek i wypełnić korzystając ze szczegółowej instrukcji znajdującej się na portalu : Instrukcja składania wniosków w portalu informacyjno-usługowym Empatia
WYMAGANE DOKUMENTY
Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko będzie musiał dołączyć do wniosku:
• oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
• oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym- jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
• dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej,
• w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
• w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
• w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia
UWAGA!
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, zmiany miejsca zatrudnienia lub innych okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego to świadczenie.
 
Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie będzie trzeba składać w przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko
 
OKRES ZASIŁKOWY
Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy i kończy 30 września 2017r.
Od 01 sierpnia 2017r. przyjmowane będą wnioski na kolejny okres zasiłkowy, który rozpoczyna się 01.10.2017 r i trwa do 30.09.2018 r.
Dokumenty do pobrania:
·        Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- pobierz
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET