Gmina Lubenia - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
logo
Data: 2022-01-28
Imieniny: Walerego, Radomira, Tomasza
strona główna     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny.
Pomoc społeczna organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując
w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta przysługuje:
1.      wszystkim osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2.      cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej,
3.      obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.
ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Do zadań własnych gminy realizowanych przez ośrodek należy:
1.      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2.      sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3.      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków specjalnych celowych ;
6.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku zdarzenia losowego;
7.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8.      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9.      opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
10. praca socjalna;
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; " tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
13. dożywianie dzieci;
14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
16. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
17. utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
Ponadto do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2.      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3.      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4.      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5.      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
6.      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
RODZAJE POMOCY REALIZOWANE PRZEZ GOPS            W LUBENI
 Podstawowymi formami przyznawanej pomocy przez GOPS w Lubeni zgodnie z art. 36 ustawy o pomocy społecznej są świadczenia pieniężne i niepieniężne. Kryterium podziału na świadczenia pieniężne i niepieniężne opiera się na tym, że w przypadku tych pierwszych uprawnieni otrzymują gotówkę, zaś te drugie realizowane są bez wypłaty środków pieniężnych na rzecz takich osób.
 Świadczeniami wypłacanymi przez GOPS w Lubeni w formie pieniężnej są:
 - zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa,
- zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie i brak uprawnień do renty rodzinnej,
- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 
Do świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni w formie niepieniężnej należą:
- usługi opiekuńcze
- bilet kredytowany,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- sprawienie pogrzebu,
- poradnictwo specjalistyczne,
- interwencja kryzysowa,
- schronienie,
- posiłek,
- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
- Ponadto pracownicy socjalni służą poradą oraz świadczą pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.
 
 Zasiłek stały:
·         przysługuje osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub inwalidztwa,
·         osobie będącej członkiem rodziny, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa.
Wysokość zasiłku stałego stanowi:
1.      w przypadku osób samotnych - od 14 lipca 2015 roku różnicę pomiędzy kwotą 634,00 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą a posiadanym dochodem,
2.      w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy dochodem na osobę w rodzinie wyliczonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego nie może przekroczyć kwoty 634,00 zł miesięcznie, ale nie może być niższa niż 30,00 zł.
Zasiłek okresowy
 Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:
·         długotrwałą chorobę,
·         niepełnosprawność,
·         brak możliwości zatrudnienia,
·         możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustala się następująco:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 634zł miesięcznie;
w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 Kwota zasiłku nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny, określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie posiadanego rozeznania okoliczności sprawy.
 
 Zasiłek celowy
 Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 
Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
 Usługi opiekuńcze
Przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione
Mogą być przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób a rodzina nie może takiej opieki zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie również kontaktów z otoczeniem.
 Posiłek
Tą formą pomocy objęte są dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach.
 Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
 Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji.
 
ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc udzielana jest w trybie oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. nr 64 poz. 593 z z późniejszymi zmianami). Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 O pomoc finansową z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni mogą ubiegać się osoby lub rodziny, które spełniają określone w ustawie o pomocy społecznej warunki:
Osoba lub rodzina ubiegająca się pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z ubóstwem, sieroctwem, bezrobociem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po z zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, przemocą w rodzinie, alkoholizmem.
Drugi warunek to trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, czyli tzw. kryterium dochodowego, które wynosi na osobę w rodzinie 514 zł., dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł. Należy zaznaczyć również, że oba warunki muszą być spełnione równocześnie.
Osobom i rodzinom uzyskującym dochód z gospodarstwa rolnego, kryterium dochodowe określa się w ten sam sposób, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
 
Do dochodów nie wlicza się:
- alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,
- jednorazowych świadczeń socjalnych,
- świadczeń w naturze,
- świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej.
W razie wystąpienia rażących dysproporcji, między wysokością dochodu, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
 
TRYB PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:
Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy: osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc),
Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:
- rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta,
- wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy,
Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną,
Realizacja przyznanych świadczeń.
Wywiad środowiskowy
 Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny
z rezygnacją z pomocy społecznej.
Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej
 i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające
z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym
w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 Wydanie decyzji
 Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje
o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza decyzje o odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, socjalnego itp. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni.
Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubeni są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno-bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 19.04.2005r. (Dz.U.nr 77 poz 672) .
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET