Gmina Lubenia - Aktualności - Ogłoszenie
logo
Data: 2019-10-16
Imieniny: Gawła, Florentyny, Grzegorza
strona główna     Aktualności    Ogłoszenie..
Aktualności
 2019-09-25
~ Ogłoszenie
Wójt Gminy Lubenia ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Lubenia w 2020r.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) oraz Uchwały Nr II/9/2010 Rady Gminy Lubenia z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. z 2011 r. Nr 2, poz. 42)

 

 

I.                   Rodzaj zadania oraz wielkość środków przeznaczonych na ich realizację:

 

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność sportową, podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie sportów zimowych i letnich   na terenie Gminy Lubenia.

 

Zakres działania:

a)     prowadzenie sekcji sportowych w zakresie sportów zimowych i letnich,

b)     organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców gminy według obowiązującego preliminarza rozgrywek prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami gminy.

 

Z przyznanej kwoty dotacji pokrywane będą następujące wydatki i koszty:

- realizacje programów szkolenia sportowego ,

- zakup sprzętu sportowego,

- pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

- sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagradzanie kadry szkoleniowej,

- ubezpieczenia zawodników,

- pokrycia kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy Lubenia

  na których , organizowane są zawody i zajęcia sportowe .

 

 

   2) Wysokość środków przeznaczonych na ten cel 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)

 

II.                Zasady przyznawania dotacji:

 

Dotacja może być przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 Uchwały Nr II/9/2010 Rady Gminy Lubenia z dnia 20 grudnia 2010 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Lubenia. O dotację może ubiegać się podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (art. 27 ust. 2 oraz art. 28).

Przyznanie dotacji na realizacje zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie.

 

III.             Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową  w okresie od dnia podpisania umowy o wspieranie realizacji zadania do dnia 15 grudnia 2020 r.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i zawartej umowie.

 

IV.             Termin składania ofert:

 

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z  Uchwałą II/9/2010 Rady Gminy Lubenia
z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Lubenia w sekretariacie Urzędu Gminy Lubenia lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Lubenia do dnia 15 października 2019 r. do godz. 15.00. Oferty złożone bądź doręczone po upływie oznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę w konkursie
i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „ Otwarty konkurs
na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”  
Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

Oferta powinna być złożona na druku i zawierać załączniki, o których mowa we wzorze.

 

 

 

V.                Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 

Otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w terminie 21 dni od daty zamknięcia konkursu. Ocena terminowości, zgodności i kompletności ofert  zostanie dokonana przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy.

Ostateczna decyzję o przyznaniu dofinansowania objętego postępowaniem konkursowym podejmuje Wójt Gminy.

O wynikach konkursu Wójt Gminy Lubenia poinformuje pisemnie.

Przy rozpatrywaniu ofert  będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność projektu z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu,

      2)      wartość merytoryczna projektu,

      3)      dotychczasowa współpraca z gminą

      4)      dokonania i pozycja oferenta w środowisku lokalnym.

 

VI.             Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:

a)      w roku ogłoszenia konkursu – 0

b)      w roku poprzednim tj. 2019 – 85 000,00

                                                                                                   Wójt Gminy Lubenia

                                                                                                                                                                                                                                                        

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu - pobierz

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET