Gmina Lubenia - Aktualności - Ogłoszenie
logo
Data: 2019-01-20
Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
strona główna     Aktualności    Ogłoszenie..
Aktualności
 2018-11-30
~ Ogłoszenie
NABÓR KANDYDATÓW – PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH.

Wójt Gminy Lubenia ogłasza nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych  w otwartych  konkursach  ofert na realizację zadań  realizowanych  przez Gminę Lubenia   w 2019 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na rok 2019 mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) działają w organizacji pozarządowej,

3) nie reprezentują organizacji  lub podmiotów  biorących udział w danym konkursie ofert,

4) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

 

Zgłoszenie na załączonym formularzu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131 w kopercie z dopiskiem:

 

 Nabór członków do komisji konkursowych  w otwartych konkursach ofert” w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 13 grudnia 2018 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt, tel. 17 85 03 926, pokój nr 23 osoba do kontaktu: Jadwiga Szczęch.

 

 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek  7:30 – 15:00

Środa  7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:00

Piątek 7:30 - 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET