Gmina Lubenia - Aktualności - Informacja
logo
Data: 2018-04-19
Imieniny: Adolfa, Tymona, Pafnucego
strona główna     Aktualności    Informacja..
Aktualności
Informacja
 2017-07-06
~ Informacja
Informacja na temat projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotyczącego montażu i użytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.

W ramach szkoleń przedstawione zostaną:
-       zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
-       warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,
-       praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
Przewidziany jest również panel pytań i odpowiedzi.
 
 Szkolenia odbędą się w każdej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg załączonego harmonogramu (HARMONOGRAM SPOTKAŃ - POBIERZ) - ilość szkoleń, ich miejsce i termin w każdej z Gmin zostały zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.
 
Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach uczestniczyły w nich w swojej miejscowości. Zastrzega się, że we wskazanych terminach i lokalizacjach będzie mogła wziąć udział tylko taka liczba uczestników na jaką pozwolą określone przepisami prawa względy bezpieczeństwa, stąd liczba uczestników może zostać ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotkań.
 
Nabór wniosków przystąpienia do projektu odbywać się będzie w dniach 11 – 29 września 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin (dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na minimum 2 tygodnie przed 11 września 2017 roku) – zastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.
 
Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ to tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje (w tym tych o zmianach) dotyczące projektu.
 
Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem!
 
W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane wyłącznie w drodze elektronicznej na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl.
 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” określającym zasady uczestnictwa Mieszkańców w Projekcie, wraz z załącznikami.
01     Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”- zmiana 08.09.2017 r. - pobierz
02     Wniosek przystąpienia do Projektu- zmiana 29.08.2017 r. - pobierz
03     Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie- zmiana -08.09.2017 r. - pobierz
04     Wzór karty weryfikacji technicznej - pobierz
05     Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy - pobierz
06     Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną na potrzeby działalności gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki - pobierz
07     Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego - pobierz
08     Oświadczenie o pomocy publicznej de minimis -pobierz
09     Szacunkowe koszty instalacji PV - pobierz
10     Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia - pobierz

11  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osób trzecich, na których powołuje się Mieszkaniec celem potwierdzenia spełnienia kryteriów wyboru Beneficjentów końcowych projektu 29.08.2017 r.- pobierz

 

W dniu 22.08.2017 r. Zarząd Stowarzyszenia ROF przyjął zmiany Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Zmian dokonano również we Wniosku przystąpienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie.

 

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1.       W przypadku budynków nowobudowanych, które zgodnie z oświadczeniem Mieszkańca zostaną oddane do użytkowania i zamieszkania do dnia 31.03.2018, Karta weryfikacji technicznej powinna zostać opracowana na podstawie dokumentacji technicznej budowanego budynku.

2.       Dopuszcza się sytuację, w której stroną umowy z dostawcą energii jest członek gospodarstwa domowego.

3.       W celu otrzymania punktów w kryterium podatkowym – Mieszkaniec zobowiązany jest przedłożyć, za rok 2016, dla każdej z osób zamieszkałych w budynku pod adresem, pod którym ma być wykonany montaż instalacji fotowoltaicznej, kopię deklaracji podatkowych łącznie z dokumentami potwierdzającymi ich złożenie (chyba że ten fakt został potwierdzony przez urząd skarbowy na deklaracjach) i innymi dokumentami lub ich kopiami - niezbędnymi dla potwierdzenia spełnienia kryterium podatkowego. Dopuszczalne jest zamaskowanie (ukrycie) danych ujętych na dokumentach lub ich kopiach, ale poza danymi potwierdzającymi spełnienie kryterium. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć razem z wnioskiem przystąpienia do projektu, a w przypadku składania kopii dokumentów przedłożyć do wglądu ich oryginały (dla potwierdzenia zgodności oryginału i kopii).

4.       Na potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości Mieszkaniec jest zobowiązany dostarczyć w szczególności jeden z poniższych dokumentów (kserokopię a oryginał do wglądu):

a)      Wyciąg z księgi wieczystej,

b)      Akt notarialny,

c)       Postanowienie sądu,

d)      Wypis z ewidencji gruntów i budynków

 

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny, bądź doprecyzowujący.

 

UWAGA – OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU, w którym zamieszczono dodatkowe pola do uzupełnienia przez Mieszkańca informujące o kryteriach punktowych.
Począwszy od dnia 11 lipca 2017 roku dostępne będą również do pobrania materiały informacyjne prezentowane podczas szkoleń.
 
Szkolenia współfinansowane są środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020.
 W ostatnim czasie pojawiły się w mediach informacje zawierające oferty na wykonanie usług w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” (na wykonanie karty weryfikacji technicznej). W związku z tym, że nie mamy żadnego wpływu na treści tych ofert, zgodność informacji z obowiązującą dokumentacją oraz, co ważne, nie znamy jakości wykonania tych usług –  został na stronie internetowej rof.org.pl zamieszczony komunikat (http://www.rof.org.pl/24-aktualnosci/208-aktualnosci/389-komunikat.html).
 
Została już uruchomiona zakładka z pytaniami i odpowiedziami do Projektu (http://www.rof.org.pl/29-projekt-parasolowy/362-pytania-i-odpowiedzi-w-ramach-projektu-pt-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy.html)


Karta weryfikacji technicznej po zmianie
Karta pobierz
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

NR KONTA BANKOWEGO


08 9161 0001 2001 0000 0127 0003

BS Lubenia


Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalności gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET