Gmina Lubenia - Aktualności - Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lubenia 2017-2027
logo
Data: 2017-06-27
Imieniny: Władysława, Maryli, Władysławy
strona główna     Aktualności    Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lub..
Aktualności
Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lubenia 2017-2027
 2017-04-26
~ Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Lubenia 2017-2027
Wójt Gminy Lubenia Zarządzeniem Nr 28/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubenia na lata 2017-2027 podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Lubenia 2017-2027.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Lubenia na lata 2017-2027, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Lubeni w ciągu najbliższych kilku lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Lubenia.
 
1.     Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 26 kwietnia 2017 r.  do 19 maja 2017 r.
w formie:
a.     Otwartego zebrania z mieszkańcami poprzez prezentację Strategii na Sesji Rady Gminy Lubenia w dniu 26.04.2017 r.
b.     Publikacji na stronie internetowej,
c.     Wyłożenia do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Lubenia projektu dokumentu.
d.     Badania opinii mieszkańców poprzez udostępnienie mieszkańcom formularz zgłaszania uwag stanowiącego załącznik do Zarządzenia.
2.     Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lubenia na lata 2017-2027 wraz z formularzem zgłaszania uwag publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubenia : www.lubenia.pl  oraz www.bip.lubenia.pl od hasłem Strategia Rozwoju Gminy Lubenia na lata 2017-2027.
3.     Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag składa się do Urzędu Gminy w Lubeni:
a.     listownie, kurierem na adres Urząd Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131;.
b.     osobiście w sekretariacie (pok. Nr 2) ;
c.     lub pocztą elektroniczną na adres ug@lubenia.pl
(obowiązuje data wpływu)
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone po  terminie oraz dostarczone  w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy, radnych Rady Gminy, przedstawicieli różnych środowisk w gminie do wypowiedzenia się w sprawie Strategii. Jest ona jednym z podstawowych dokumentów definiujących najważniejsze przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze i środowiskowe gminy, w tym zawiera kierunki interwencji, czyli wydatkowania środków z budżetu gminy w kolejnych latach. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Lubenia  na lata 2017-2027 obejmuje syntetyczną diagnozę wspólnoty lokalnej, bilans strategiczny w kategoriach sił i słabości oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT), a także rozstrzygnięcia strategiczne. Na ostatnią ze wskazanych kategorii składają się: wizja, priorytety strategii, cele strategiczne, cele operacyjne, kierunki interwencji w rozumieniu kluczowych zadań. Ponadto, konkretyzacja zaproponowanych zapisów strategicznych następuje poprzez określenie spójności Strategii w relacji do dokumentów planujących rozwój: Polski i Europy, województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego.
Sam projekt Strategii jeszcze nie jest ostateczny i będzie podlegał korektom, jeśli wynikną one z konsultacji. Następnie dokument zostanie skonsultowany w instytucjach: w sprawie oddziaływania na środowisko o pozytywną opinię dla dokumentu gmina będzie się starać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Rzeszowie. Po wykonaniu Szczegółowej Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla dokumentu, Rada Gminy po kolejnych 21-dniowych już konsultacjach Prognozy z mieszkańcami, będzie mogła przyjąć uchwałą Strategię do wdrożenia. Dokument Strategii umożliwia aplikowanie o fundusze zewnętrzne dla przedsięwzięć wpisujących się w kierunki i cele Strategii.
W procesie opracowania ostatecznego dokumentu Strategii istotny jest udział mieszkańców w konsultacjach społecznych. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli samorządu, organizacji publicznych, przedsiębiorców i lokalnych liderów życia społecznego, Strategia stanowi nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ale również syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową.
 
Strategia Rozwoju Gminy Lubenia – link
Formularz zgłaszania uwag - link
Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 10.04.2017 r. link
 

Urząd Gminy Lubenia
36-042 Lubenia 131


Sekretariat: (17) 85 03 914

Sekretariat: (17) 85 03 915

Fax: (17) 87 55 090

e-mail: ug@lubenia.pl

 

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:00

 

Urząd Stanu Cywilnego

tel: (17) 87 55 092

 Sekretarz Gminy

tel: (17) 87 55 093

 Podatki i opłaty lokalne

tel: (17) 87 55 094

 Gospodarka komunalna

tel: (17) 87 55 099

Awarie na sieci wod-kan

664 498 788, 664 497 988

Kanalizacja, wodociągi - fakturowanie

tel: (17) 8755091

Gospodarka odpadami, ewidencja działalnści gospodarczej 
tel: (17) 85 03 927

Skarbnik Gminy
tel: (17) 87 55 095

Geodezja

tel: (17) 85 03 917

Inwestycje, zamówienia publiczne 

tel: (17) 85 03 916

Budownictwo

tel: (17) 87 55 096

Zarządzanie kryzysowe
tel: (17) 87 55 097

Kasa

tel: (17)85 03 919

 Rada Gminy

tel: (17) 85 03 926

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: 17 230 48 58

Pomoc społeczna- pracownicy socjalni: 17 230 48 60

Świadczenia rodzinne: 17 230 48 59

Kliknij aby zobaczyć całą
strukturę naszego serwisu

Mapa serwisu

Copyright © '2007 Urząd Gminy Lubenia

strona główna   wstecz   do góry

realizacja OFFNET